RCC Syd samlar södra sjukvårdsregionen för processinriktad handlingsplan

Sidan publicerades 13 december 2018

Den 30 november bjöd RCC Syd in till ett möte för beslutsfattare, patientföreträdare och regionala patientprocessledare (RPPL). Syftet var att få till stånd en konstruktiv dialog kring förbättringsåtgärder inom cancervården i södra sjukvårdsregionen.

Representanter från hela södra sjukvårdsregionen deltog under heldagsmötet, totalt cirka 90 deltagare. RCC Syd ville med mötet erbjuda en mötesplats där patientföreträdare, processledare från vården samt beslutsfattare på olika nivåer kan diskutera möjligheter, problem och lösningar för att optimera hela cancerprocessen i sjukvårdsregionen. Fredagen den 30 november i Lund var ett första tillfälle som nu utvärderas för att kunna planera in ett uppföljande möte nästa år med fler och mer ingående diskussioner.

Lisa_ryden

Lisa Rydén, verksamhetschef på RCC Syd:

- Vi arrangerade mötet för att initiera en dialog mellan linjeorganisationen och regionala patientprocessledare samt patient- och närståendeföreträdare om centrala teman för att kunna förbättra patientprocessarbetet. Att facilitera möten i konstruktiv anda om cancervårdens organisation och förutsättningar är ett av RCCs viktigaste uppdrag. Och i en föränderlig värld behöver dessa möten återkomma och anpassas efter framtida behov.

Inventering och förbättringsåtgärder

Inför mötet hade RCC Syds regionala patientprocessledare gjort en strukturerad inventering av läget inom varje cancerprocess och förberett konkreta förslag på förbättringsåtgärder som bedöms vara viktiga för att säkra en resurseffektiv och jämlik cancervård. Under mötet diskuterades dessa och ett första steg till en handlingsplan med tydliga åtgärder och aktiviteter.

Lars Almroth, ordförande i RCC Syds styrelse:

- Det är sällsynt att linjeorganisationen och deltagare i en vårdprocess träffas för att diskutera gemensamma frågor. Det kan finnas en inneboende konflikt mellan process, som ansvarar för att säkra och underhålla patientens väg genom vården, och linjen som resurssätter de olika delarna. Det är viktigt med förståelse för varandras roller och RCC Syd kan med möten som detta öka den förståelsen och därmed bidra till förbättringar i regionens cancervård.

Ämnen som engagerade

Under dagen diskuterades södra sjukvårdsregionens situation i allt från primärvårdens del i cancerprocessen, till exempel i arbetet med standardiserade vårdförlopp, till vilken roll enhetschefen spelar i effektiviseringen av klinikens arbete. Hur de multidisciplinära konferenserna bäst används debatterades också, ska alla patienter ingå eller ska man lyfta ut särskilda fall för diskussion? Patientföreträdare lyfte vikten av ökade resurser till och ökat fokus på rehabilitering, förbättrade kommunikationsvägar, till exempel genom en elektronisk vårdplan men även genom att ge kontaktsjuksköterskorna tid till sitt arbete. Men det ämne som kanske mest berördes var behovet av och problemen kring kompetensförsörjning. Hur får vi vårdpersonal att stanna och utveckla sin kompetens, och hur ser vi till att säkra bemanning och kompetens för att upprätthålla en god vård inom alla områden?

Enkätsvar från deltagare

Efter mötesdagen skickades en utvärderingsenkät ut, vilken 62% av deltagarna besvarade (50 personer). Av den framgår att mötet uppskattades och över 90% efterfrågar fler möten av samma karaktär. Att samla olika representanter lyfts som framgångsrikt: patientföreträdarens åsikter och önskemål, hur olika delar av vården påverkar och påverkas av multidisciplinära konferenser och vilken roll ledarskapet kan fylla i en föränderlig vård är exempel på ämnen som speciellt uppskattades.

deltagare

Vad händer nu?

RCC Syd gör nu tillsammans med patientprocessledarna en större utvärdering av mötet 30/11 för att använda som underlag vid planeringen av nästa mötestillfälle som blir den 25 oktober 2019. Ambitionen är att arrangera dessa möten årligen för att se över samarbetsmöjligheter och belysa regionens cancerprocess ur olika perspektiv.

Lisa Rydén avslutar:
- Utvärderingen av dagen visar att det finns ett behov av en återkommande dialog mellan vårdgivare, patient- och närstående företrädare, beslutsfattare och RCC Syd och nästa gång kommer vi att ge mer tid till fördjupade och vassare diskussioner. Några teman från i år kommer säkert att återkomma vid nästa års dialogmöte, tex kompetensförsörjning och rehabilitering, och om ett år har vi även en politisk ledning på plats som naturligtvis ska ges tillfälle att aktivt delta.