Insjuknandet i cancer fortsätter att öka – men en viss inbromsning i takten ses

Sidan publicerades 18 december 2018

Regionalt cancercentrum syd ansvarar för insamling och kodning av Södra Sjukvårdsregionens canceranmälningar och avrapporterar dem till Socialstyrelsen i slutet av oktober varje år. I avrapporteringen ingår endast kompletta anmälningar, d.v.s. där både klinisk canceranmälan och patologisvar registrerats. Nedan redogörs för cancerinsjuknandet i södra sjukvårdsregionen 2017 baserat på uppgifter för samtliga individer med cancerdiagnos, oavsett om canceranmälan är komplett eller inte.

cancerincidensRapporten visar på en liten ökning av insjuknande i cancersjukdomar jämfört med 2016 års rapport. I Skåne insjuknade 9182 individer i cancer under 2017, i Blekinge var antalet 1639, i Kronoberg 1348 och i södra Halland rapporterades 954 individer och totalt i Södra Sjukvårdsregionen drabbades 12799 individer.

– För ett år sedan rapporterades 12750 individer ha insjuknat år 2016, men eftersom en viss eftersläpning sker i rapporteringen bedömer vi att en viss ökning av antalet rapporterade individer även kommer att ske avseende 2017 års statistik, säger Lisa Rydén, verksamhetschef RCC Syd. 

Minskning i antalet bröstcancerfall

2017 års rapport från Cancerregistret bekräftar att det sker en viss ökning i cancerincidensen totalt över tid och den beräknade ökningen är 2,5 % mellan år 2000-2017.  I år noteras en minskning av antalet nyinsjuknande bröstcancerpatienter jämfört med föregående år med 0,5 %.

 – Detta är en glädjande nyhet som säkert kan tillskrivas att screeningverksamheten fungerat väl under många år och tidigarelagt diagnostidpunkt. Möjligen kan även en minskad användning av hormonersättningspreparat avspeglas i ett minskat insjuknande, säger Lisa Rydén.
Även prostatacancerinsjuknandet liksom insjuknandet i melanomsjukdom och tjock- och ändtarmscancer har en rapporterad minskning i antal individer jämfört med 2016, men här är osäkerheten större och resultaten måste jämföras över flera år där vi ser en ökning av antalet cancerdrabbade individer för samtliga diagnosgrupper, fortsätter Lisa.

Lungcancer liksom hudcancer av såväl melanom som icke-melanomtyp är de diagnosgrupper som ökat mest sedan år 2000. 

Riktade insatser

Årets rapport bekräftar att cancer är en folksjukdom som fortsatt drabbar många individer och att riktade insatser med tidig diagnostik är prioriterade t.ex. screeningprogram för definierade riskgrupper. RCC Syd arbetar med att stödja de redan etablerade screeningprogrammen för bröst- och livmoderhalscancer och har en beredskap för att samordna och ge stöd till implementering av nya screeningprogram, i första hand kolorektalcancer och strukturerad PSA-testning för prostatacancerdiagnos.
För att minska insjuknandet i lungcancer och malignt melanom krävs såväl populationsbaserad information som information om möjligheten till tidigdiagnostik för riskgrupper

– Dessa insatser kräver samverkan med folkhälsomyndigheter och vårdens aktörer för att bli framgångsrikt och RCC Syd arbetar med informationsspridning om malignt melanom tillsammans med södra regionens sjukvårdshuvudmän. Dessutom följer vi med intresse de initiativ till riktad screening av riskgrupper för insjuknande i lungcancer, t.ex. rökande kvinnor, avslutar Lisa Rydén.