SVF i primärvården – god kommunikation är central

Sidan publicerades 23 mars 2017

Primärvården har en nyckelroll i standardiserade vårdförlopp (SVF). För majoriteten av patienterna som uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke startar SVF på en vårdcentral. Vårdcentralerna är avgörande för att satsningen på Kortare väntetider i cancervården ska lyckas, men de är också de vårdinstanser som måste ha koll på alla symptom och samtliga vårdförlopp.

Kommunikation en framgångsfaktor

Ulrike Kötz– Bra information och dialog är avgörande för såväl införande som genomförande av SVF, säger Ulrike Kötz, distriktsläkare på Slöinge vårdcentral, Region Halland.
– I början av införandet var det inte många som visste vad det innebar, men nu har SVF blivit en del i våra rutiner, säger hon.

Ulrike Kötz ser stora fördelar med SVF, som strukturerat arbetssätt och minskade väntetider för patienten. Viktigt stöd i arbetet är informationen som finns på regionens intranät och via länkar till RCC. Det gäller till exempel kriterier för välgrundad misstanke, vilka undersökningar som ska göras och prover som ska tas enligt standard som är gemensam för hela Sverige.

Som komplement till det skrivna materialet besöker vårdutvecklare vårdcentralen och informerar om processer som är i drift och nya som är på gång, remisshantering, avvikelser, uppföljnings- och förbättringsarbete, med mera. Utbildning har också riktats specifikt till läkarsekreterarna om remisserna och snabb hantering. 

Personal stöttar varandra

Ulrike KötzUlrike Kötz framhåller också vikten av att personalen uppmuntrar varandra till att fråga och utbyta kunskap. Extra stöttning kan också behövas för tillfällig personal som till exempel hyrläkare.

– På så vis underlättar vi varandras arbete. För min del tycker jag också att det fungerar bra att ringa specialistkliniker för konsultation eller kontakta vårdkoordinatorer som finns för varje vårdförlopp, som i sin tur har möjlighet att rådgöra vidare. Exempel på en viktig funktion att samarbeta med är de diagnostiska centra som etableras för utredning av patienter med allvarliga ospecifika symptom. Det är patienter för vilka det numera också finns SVF och som ofta söker via primärvården.

Snabbhet kräver snabb information 

Kortare ledtider är ett huvudsyfte med SVF. Ulrike Kötz berättar om ett fall där hon observerat ett symptom hos en patient som sökt sig till vårdcentralen för ett annat besvär. Efter välgrundad misstanke skickades remissen tillsammans med delprovsvar vidare till specialistkliniken dit patienten redan samma dag fick komma för vidare utredning. Även om det inte alltid går lika fort är det alltid en utmaning att lämna besked till patienten att det börjar utredning för cancer.

– En del tycker det är tufft när allt går fort men i efterhand tycker de allra flesta att det var bra, för att antingen utesluta cancer eller komma igång med behandling. Det är viktigt att komma ihåg att människor fungerar olika och reagerar olika på informationen. En fördel inom primärvården är att vi redan känner många av våra patienter väl, säger Ulrike Kötz.