Förbättrad cancervård med hjälp av ackreditering

Sidan publicerades 28 mars 2017

Sixten Borg på RCC Syd har uppdraget att arbeta med ackreditering av ett cancercentrum i Skåne. Ackrediteringen är en process där en oberoende extern part utvärderar en vårdgivare, och intygar att vårdgivaren följer en kvalitetsstandard.

Det finns ett antal organisationer som utför ackreditering. The Organization of European Cancer Institutes (OECI) har specialiserat sitt ackrediterings- och klassificeringsprogram (Accreditation & Designation (A&D) programme) på multidisciplinär global vård med ett helhetsperspektiv och forskning med ett stort fokus på heltäckande forskning. Områden som täcks är klinisk service, administration, personalvård, informationshantering, forskning och utbildning. Ackreditering kan ske på två nivåer, Clinical Cancer Center och Comprehensive Cancer Center och här hoppas man på den senare nivån som är för cancercenter med framträdande forskning och utbildning.

sixten borg

- Det cancercentrum vi vill ackreditera bildas vid Skånes universitetssjukhus (SUS) med partnerskap från Lunds universitet, Regionalt cancercentrum syd och med hela Södra sjukvårdsregionen som upptagningsområde för högspecialiserad och nivåstrukturererad behandling. Den palliativa vården är en viktig del i sammanhanget, och Skånevård Kryh har regionövergripande ansvar för avancerad sjukvård i hemmet och palliativ vård. Standardiserade vårdförlopp (SVF) är ett annat sätt att betrakta vården. SVF spänner över misstanke, diagnos, undersökningar, behandlingar till förhoppningsvis en botad patient eller i annat fall palliativ vård, och detta betraktningssätt täcker de olika delarna av cancervården, säger Sixten. När det gäller forskning och utbildning finns många andra i sammanhanget, t.ex. inom naturvetenskap, hälsoekonomi, för att nämna några. 

Förbättrad kvalitet

Syftet med A&D-programmet är att stimulera cancercenter till att kontinuerligt arbeta med att förbättra och underhålla kvaliteten i hela organisationens arbete, vilket omfattar ledning och administration, forskning, utbildning, och att vården genomförs med ett helhetsperspektiv. En stark organisation anses kunna indirekt leda till förbättrad vård och nöjdare patienter.

- Det har funnits tankar på att genomgå den här ackrediteringen under en längre tid. Några viktiga milstenar på senare tid är att vi ansökte om och blev beviljade medlemskap i OECI i juni 2016, med det preliminära namnet South Sweden Cancer Center. Sedan dess har vi haft ett antal styrgruppsmöten. Styrgruppen består av medarbetare i huvudsak från SUS, RCC Syd, Lunds universitets medicinska fakultet och Region Skåne, och nyligen har den utökats med två representanter för Södra sjukvårdsregionen, från Kronoberg respektive Blekinge.

Formell start inom snar framtid

 - I höstas hade vi besök av en rådgivare till OECI, som berättade om sina erfarenheter från Oslo av att genomgå ackrediteringsprocessen. Rådgivaren deltog också på en workshop om strategiska frågor kring att genomgå ackrediteringsprocessen. Vi har ännu inte formellt gått in i ackrediteringsprocessen, fortsätter Sixten Borg, men vi har i dagarna haft en pre-hearing med ackrediteringsgruppen för att stämma av vår strategi för ackrediteringen. Den formella starten av ackrediteringen bör inte vara alltför avlägsen i tid.

- Vi tror och hoppas att vi kommer att utveckla cancervården framför allt genom att få en tydligare bild av cancercentrumets verksamhet, som ger bättre möjlighet att implementera förbättringar (både nya vårdmetoder/behandlingar och åtgärda brister) och även att bevaka kvalitetsmål samt få en tydligare bild av forskning och utbildning så att detta går hand i hand med vården, avslutar Sixten.