Varierande resursförbrukning vid MDK

Sidan publicerades 28 december 2017

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) har i en studie undersökt resursanvändningen vid multidisciplinära terapikonferenser (MDK) i södra sjukvårdsregionen och hittat stora skillnader, vilket understryker vikten av att MDK-team utvärderar och optimerar sina arbetssätt.

Nyckelfunktion i cancervården

MDK är en nyckelfunktion i cancervården och består av ett multidisciplinärt och multiprofessionellt team inom en given diagnos. De flesta cancerpatienter får idag en behandlingsrekommendation som beslutas vid en MDK. Fördelarna är många men värdet av MDK är inte kartlagt. Det saknas vägledning gällande struktur för beslutsprocess och implementering av behandlingsrekommendation.

- Veckovisa MDK har utvecklats till en grundförutsättning för evidensbaserad cancervård. En MDK ingår i alla de diagnoser som omfattas av etableringen av standardiserade vårdförlopp. Men MDK kan ses som en relativt ny företeelse som nu behöver utvärderas, säger verksamhetsutvecklare Linn Rosell vid RCC syd som ansvarar för studien.

I södra sjukvårdsregionen finns ett 50-tal veckovisa MDK. Forskargruppen, under ledning av Linn Rosell, har besökt dessa MDK. Syftet med en MDK är att, baserat på en tvärvetenskaplig bedömning, uppnå en behandlingsrekommendation baserad på evidens och synpunkter från experter inom olika områden. MDK är uppskattat och har flera fördelar. Samtidigt blir cancerfallen och deltagarna allt fler och behandlingsmöjligheterna blir mer komplexa. Sammantaget leder detta till ökad resursförbrukningen koppat till MDK. I studien har kostnaden och de kostnadsdrivande faktorerna för samtliga regionens MDK beräknats genom observationer och inhämtande av data från 206 MDK-deltagare.

Stora variationer

Linn Rosell och hennes medarbetare har beräknat att konferenserna i medeltal vara 50 minuter och diskuterar 13 patientfall. Det innebär en snittid på 4 minuter per patientfall. I medeltal deltog 8 läkare och 3 sjuksköterskor/annan vårdpersonal. Längden på konferenserna bestämdes inte bara av antalet fall utan varierade också beroende på vilken diagnos konferensen avsåg, länssjukvård vs universitetssjukvård och huruvida videokonferensutrustning med andra uppkopplade enheter användes.

Kostnaden per patientfall, beräknat på tid och antal deltagare, varierade från 880 till 6650 SEK (91-595 EUR).

- Det är en enorm, och för mig förvånande, variation, säger Linn Rosell. Vid vissa cancerdiagnoser, som till exempel bröstcancer, tar man upp alla patienter till diskussion. Vid andra cancerdiagnoser exempelvis gynekologisk cancer, tar man endast upp komplicerade patienter.

Det förklarar viss del av skillnaderna, men den viktigaste kostnadsdrivande faktorn är hur många läkare som deltar.

- Vi menar att variationerna är så stora att de måste ifrågasättas, diskuteras och motiveras, säger Linn Rosell.

Utvärderingar behövs

För framtiden ser hon det som allra viktigast att man i MDK-teamet arbetar med att utvärdera och förbättra sin MDK. Det finns mycket kunskap med rekommendationer och instrument från Danmark och Storbritannien, men kunskapen har inte fått samma genomslag i Sverige.

- Att försöka stimulera ett strukturerat förbättringsarbete kopplat till MDK ser jag som en av mina viktigaste arbetsuppgifter. Resursförbrukningen måste sättas i relation till fördelarna med MDK vilket kräver vidare forskning. Genom bred spridning av denna kunskap är vår förhoppning att bland annat uppmuntra klinikerna till kontinuerlig utvärdering av MDK, säger Linn Rosell.

Determinants of variable resource use for multidisciplinary team meetings in cancer care är publicerad i Acta Oncologica och författare är Nathalie Alexandersson, Linn Rosell, Jessica Wihl, Björn Ohlsson, Katarina Steen Karlsson och Mef Nilbert.