Beviljade medel till projekt som ska förbättra cancervården i Södra sjukvårdsregionen under 2024

Sidan publicerades 10 maj 2024

Regeringens särskilda nationella satsning på cancervården under 2024 har bidragit till många och ambitiösa ansökningar om att driva förbättringsarbete. Varje RCC har tagit emot ansökningar och fördelar medel mellan initiativ inom sin sjukvårdsregion. Den ena satsningen avser bilddiagnostik och patologi, den andra rehabilitering och palliativ vård.

Maria_1.jpgUnder ansökningstiden, 5 februari-22 mars, inkom totalt 62 ansökningar till RCC Syd som ansvarar för att fördela medel i Södra sjukvårdsregionen inklusive hela Region Halland.
20 ansökningar avser bildiagnostik och patologi, 42 ansökningar avser rehabilitering och palliativ vård. Projekten som beskrivs i ansökningarna är av skiftande storlek och karaktär.

– Vi är glada över att se att det finns en stark utvecklingskraft och ett stort engagemang för att utveckla cancervården i Södra sjukvårdsregionen. Det är också glädjande att konstatera att ett flertal ansökningar innefattar samverkan mellan verksamheter och över regiongränserna, säger Maria Rejmyr Davis, verksamhetschef på RCC Syd.

Två bedömningsgrupper på RCC Syd har ansvarat för att bedöma ansökningar och ta fram ett förslag på medelstilldelning. De har i sitt arbete följt en nationell bedömningsmall samt tittat på hur väl projekten kopplar till skrivningarna i överenskommelsen. I enlighet med bedömningsgruppernas förslag har ledningsgruppen för Södra sjukvårdsregionen fattat det formella beslutet att bevilja finansiellt stöd till 16 förbättringsprojekt inom bilddiagnostik/patologi och 33 förbättringsprojekt inom rehabilitering/palliativ vård. Beslutsbrev har skickats ut till samtliga sökande.

En uppföljning av hur stödet har använts ekonomiskt och vad som uppnåtts resultatmässigt kommer att genomföras under året.
– Det är angeläget med en strukturerad uppföljningsprocess för att se att de förbättringsarbeten som görs får önskad effekt. RCC Syd planerar att stödja samverkan mellan de olika projekten men också arbeta för att positiva effekter och välfungerande arbetssätt ska spridas till fler verksamheter, säger Maria Rejmyr Davis.

När samtliga sex RCC har valt ut vilka sjukvårdsregionala initiativ som får medel i den nationella satsningen inleds ett samarbete för att koppla samman initiativ nationellt och hitta synergier. RCCs stöd till förbättringsarbete är en del i en långsiktig satsning där regeringen har varit tydlig med att det här är det första året i en treårig satsning.