Omfattande enkätstudie undersöker cancerpatienters behov och upplevelser i primärvården

Sidan publicerades 8 maj 2023

I maj 2023 skickas över 8000 brev med inbjudan att delta i en enkätstudie för att ta reda på cancerpatienters behov av stöd och upplevelser av primärvården. Boende i södra sjukvårdsregionen (Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Halland) som diagnostiserats och behandlats för olika cancerdiagnoser för 1-2 samt 5-6 år sedan inbjuds att delta och dela med sig av sina erfarenheter.

Syftet med studien, som är ett samarbete mellan Centrum för primärvårdsforskning och Regionalt cancercentrum syd, är att identifiera kvarstående behov och utvärdera patienternas upplevelser av kontakten med primärvården. Detta blir den första heltäckande forskningsstudien i Sverige som kommer att vetenskapligt utvärdera cancerpatienters behov och hinder i eftervården.

En pilotstudie gjordes under 2022 med 20 canceröverlevare av olika kön och diagnoser, vilka visade att majoriteten av deltagarna inte fick sina viktiga behov tillgodosedda. Det fanns stora brister i kommunikationen och vårdkoordineringen mellan sjukhusspecialistvården och primärvården. Dessutom upplevde patienterna en bristande tillgänglighet, bristfällig kontinuitet och en för låg kunskap och kompetens om cancerrelaterade behov. Enkätstudien är tänkt att ge ett mer omfattande underlag och därmed en tydligare bild av patienternas upplevelser samt ligga till grund för utveckling av kommunikation och koordination mellan olika vårdgivare.

Ami_1.jpg

Forskargruppen har inkluderat patientrepresentanter från sjukhus-specialistvården och primärvården i utformningen av studien för att säkerställa att patientperspektivet är utgångspunkten. Anna-Maria Larsson, onkolog och medicinsk rådgivare vid Regionalt cancercentrum syd, samt docent vid avdelningen för onkologi vid Lunds universitet, betonar att det är viktigt att identifiera och adressera kvarstående behov för att förbättra vården för cancerpatienter.


Studien förväntas ge viktig kunskap om cancerpatienters behov och erfarenheter efter diagnos och behandling, som kan användas för att utveckla och förbättra vården på nationell nivå.

Till pilotstudien The role of primary care in the cancer care continuum: a qualitative study of cancer survivors’ experiences