Ett år sedan ackrediteringen – nu tas ytterligare kliv mot förbättrad cancervård

Sidan publicerades 17 maj 2023

Det har gått ett år sedan Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre (SUHCCC) ackrediterades som ett ”comprehensive cancer centre”. Under året som gått har cancercentrumet arbetat för att lägga grunden för framtidens cancervård.
– Vi vill till exempel verka för att forskningsresultat snabbare ska leda till nytta för patienter, och för att göra det möjligt behöver vi ha tydliga strukturer på plats, säger koordinator Malin Peterson.

Det var den 6 maj förra året som centrumet ackrediterades av den europeiska cancerorganisationen OECI. Ackrediteringen är ett kvitto på att centrumet är ett av Europas främsta cancercentrum med kompetenta medarbetare, forskning och behandlingsmetoder i framkant.

– Jag är stolt över det arbete som hittills gjorts. Inom cancercentrumet har vi skapat flera nya samarbeten och jobbat för att inkludera patienterna ännu mer i cancervården. Att vi fick ackreditering var förstås glädjande i sig, men det är cancercentrumets fortsatta arbete som kommer att göra skillnad för patienterna, säger Björn Ekmehag, förvaltningschef på Skånes universitetssjukhus.

Nationella och internationella samarbeten

Sedan ackrediteringen har cancercentrumet jobbat med flera av de frågor som lyftes under ansökningsprocessen – bland annat hur patienten kan bli mer delaktig i sin vård, även efter att den aktiva behandlingen avslutats.

 – Det är en fråga som våra patientrepresentanter också lyft. Nu ska vi ta fram ett förslag på hur det skulle kunna se ut, och det behöver förankras på en nationell nivå, säger Malin Peterson, som tillsammans med kollegan Karin Svedberg är koordinator för Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre. 

Just ett ökat nationellt och internationellt samarbete är en av de fördelar som ackrediteringen fört med sig.

– Vi har nu ett tätare samarbete med de två andra i Sverige, Karolinska Comprehensive Cancer Centre och Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre, som också är ackrediterade, säger Malin Peterson.

Patientperspektivet viktigt

Hon lyfter fram flera andra viktiga steg under året, bland annat hur man får med patientperspektivet i flera frågor.

– Vi har bildat ett referensråd med patienter och närstående som varit delaktiga i bland annat när vi planerat nya lokaler och tagit fram informationsbroschyrer.


Klinisk forskning

Ett fokusområde för cancercentrumet är att förbättra förutsättningarna för klinisk cancerforskning. Under året har man jobbat med att identifiera hinder och möjligheter för att fler patienter kan inkluderas i studier. Kunskapen om forskningens förutsättningar ska spridas mer och därför är numera forskning en stående punkt på informationsmöten för chefer inom cancersjukvården. Som ett led i att rikta ljus på forskningen har ett externt vetenskapligt råd etablerats, som har i uppdrag att ge råd kring cancercentrumets arbete inom forskning.

– Vi vill också verka för att forskningsresultat snabbare ska leda till nytta för patienter, och för att göra det möjligt behöver vi ha tydliga strukturer på plats. Lika viktigt är det att stödja arbetet att sluta använda åtgärder och behandlingar som inte är evidensbaserade. SUHCCC kan sprida information om aktuell forskning inom cancerområdet för att minska icke-värdeskapande insatser, säger Lisa Rydén, överläkare inom kirurgi på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet, och projektledare för forskningsgruppen inom cancercentrumet.

 

Nästa steg: konkreta åtgärder

Hon beskriver det gångna året som viktigt för att lägga grunden för kommande förbättringar. Nu fokuserar cancercentrumet på att omsätta idéerna till konkreta åtgärder.

– Inom cancercentrumet så bedrivs idag vård och forskning av hög kvalitet och genom dessa åtgärder hoppas vi att förbättra detta ytterligare. Under året har vi haft ett tätt samarbete mellan medarbetare från de olika verksamheter som möts i arbetsgrupper, workshoppar och tillsammans med referensrådet. Dessa möten har gett spännande erfarenhetsutbyten och förhoppningsvis bättre vård för patienter och närstående, säger Malin Peterson, koordinator.

Fakta: Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre

  • Cancercentrumet är en satsning av Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet, Regionalt cancercentrum syd, Medicinsk service samt Palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) inom primärvården.
  • Cancercentrumet tar emot patienter lokalt, regionalt och från hela södra sjukvårdsregionen. Cancercentrumet har även nationella uppdrag för högspecialiserad vård inom flera diagnosgrupper.
  • Under det gångna året har cancercentrumet startat tio arbetsgrupper, arrangerat en dag för kontaktsjuksköterskor, tillsatt ett referensråd för patienter och närstående, samt etablerat ett externt vetenskapligt råd.

Texten är återpublicerad från Sus LinkedIn: Ett år sedan ackrediteringen – nu tas ytterligare kliv mot förbättrad cancervård | LinkedIn