Studie om kontaktsjuksköterskans roll i och upplevelser kring cancerrehabilitering

Sidan publicerades 12 april 2023

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Cancerrehabilitering är aktuell från misstanke av cancersjukdom och framåt genom hela processen, därför ska behov av rehabilitering bedömas återkommande.

Målet med cancerrehabilitering är att alla patienter med cancer och dess närstående ska få rehabiliteringsinsatser utifrån sina unika situationer, behov och egna resurser.

Den nationella cancerstrategin betonar hur viktigt det är att alla patienter med cancer har en fast vårdkontakt, ofta en kontaktsjuksköterska. Varje vårdenhet bör förtydliga hur kontaktsjuksköterskans uppdrag ska uppfyllas utifrån respektive patientprocess. Kopplat till cancerrehabilitering ska kontaktsjuksköterskan baserat på den nationella uppdragsbeskrivningen bland annat:

  • göra evidensbaserade bedömningar av patientens behov och vidta åtgärder, antingen själv eller förmedla kontakt med andra yrkesgrupper, samt följa upp insatta åtgärder.
  • säkerställa patientens delaktighet och inflytande i sin egen vård.
  • genomföra aktiva överlämningar vid byte av ansvarig vårdgivare.

Men hur ser det egentligen ut för kontaktsjuksköterskorna ute i verksamheterna när det gäller cancerrehabilitering? Inom ramen för Wenche Melanders doktorandprojekt genomförs nu en intervjustudie med kontaktsjuksköterskor med syftet ”Att belysa kontaktsjuksköterskans roll i och upplevelser kring cancerrehabilitering”.

- Vi intervjuar kontaktsjuksköterskor som arbetar inom både läns- och universitetssjukhus i hela Södra sjukvårdsregionen. Vi hoppas att många tackar ja från hela sjukvårdsregionen för att belysa olika arbetssätt och rutiner, säger Wenche, doktorand, kontaktsjuksköterska och regional patientprocessledare för prehabilitering”.

Är du intresserad av att delta i eller vill du veta mer om studien, kontakta Wenche Melander: Wenche.Melander@skane.se