Konsultteam palliativ vård av barn och unga

Sidan publicerades 7 december 2022

I södra sjukvårdsregionen finns ett konsultteam som erbjuder rådgivning, handledning och utbildning till vård- och omsorgspersonal. Ett tiotal yrkeskategorier med olika erfarenheter av palliativ vård finns representerade i konsultteamet som utgår från barnsjukvården vid Skånes universitetssjukhus.

palliativt-konsluttteam-barn-ssvr-2022_cropped.jpg

Många kompetenser i teamet

Det är ett interprofessionellt team med yrkeskategorier med kompletterande kompetenser som barnonkolog, smärt- narkosläkare, intensivvårdssjuksköterska, konsultsjuksköterska, psykolog, kurator, dietist, specialpedagog, sjukhuspräst, syskonstödjare, undersköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Teamet erbjuder sedan hösten 2021 med RCC Syds stöd, konsultation och rådgivning i ärenden som rör barn med palliativa vårdbehov, samt organiserar utbildning.

Ser till hela barnet

Teamet arbetar utifrån WHO:s definition av palliativ vård där livskvalitet lyfts fram som ett övergripande mål. Utgångspunkt är de behov, såväl fysiska, psykiska sociala och existentiella som patienter och familjer ställs inför vid livsbegränsande sjukdom. Hörnstenar i verksamheten är samarbete, symtomlindring, kommunikation/relation och stöd till närstående.

Konsulttjänster åt vården

Konsultteamet har olika infallsvinklar beroende på kompetens men uppdraget är gemensamt. Teamarbetet mellan olika professioner och kompetenser står i fokus och konsultteamet vill föra en dialog mellan olika verksamheter för att dela erfarenheter och kunskap. Man strävar efter lika vård genom nätverket, så att barnen ska ges samma kvalitet i hela vårdkedjan. I verksamheten försöker man även sprida kännedom om det palliativa vårdprogrammet för barn och ungdomar, där arbetssättet står beskrivet. Därutöver uppmuntras vårdpersonal till användning av kvalitetsregister för att vi ska få en bättre samlad kunskap om vården.

Målet är att barn med palliativa vårdbehov i Södra sjukvårdsregionen ska erbjudas jämlik, tillgänglig, effektiv och vetenskapligt förankrad vård. Här kan konsultteamet vara en resurs. Teamet är organiserat på Skånes universitetssjukhus (SUS) men alla i sjukvårdsregionen som möter barn och ungdomar med allvarlig sjukdom kan ta del av dess tjänster.

Kontaktupggifter Konsultteam palliativ vård av barn och unga

Filmer om palliativt förhållningssätt vid vård av barn

Nationellt vårdprogram palliativ vård av barn, Kunskapsbanken