Nyheter

Samverkan
556 miljoner kronor till en jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård

Regeringen och SKR har träffat en överenskommelse för 2023 om insatser för en jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård i Sverige, i linje med den svenska cancerstrategin och regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för livmoderkroppscancer

Det nationella vårdprogrammet för livmoderkroppscancer har uppdaterats och är fastställt av RCC i samverkan 2022-12-13. Uppdateringarna har gjorts i samråd med NAC (Nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel).

Samverkan
Marginell påverkan på cancerdiagnostiken efter pandemin

Antalet diagnostiserade cancertumörer ligger på ungefär samma nivå som före pandemin. Det visar RCC i samverkans sjunde delrapport om hur covid-19-pandemin påverkat cancerdiagnostiken i Sverige. Rapporten omfattar perioden januari 2020 till mars 2022.

Samverkan
Europeiska rådet har uppdaterat rekommendationerna om cancerscreening

Den nionde december publicerades nya förslag om rekommendationer av cancerscreening. I den tidigare versionen från 2003 inkluderas bröstcancer, livmoderhalscancer och kolorektalcancer. Nu breddas rekommendationerna och inkluderar även lungcancer, prostatacancer och magcancer

Samverkan
Föreläsningsserie: Hur hjälper vi patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär?

Nationella arbetsgruppen för bäckencancerrehabilitering har tagit fram en serie med nio studioproducerade föreläsningar. Innehållet handlar om olika behandlingar och råd som hjälper patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär efter bäckencancer.

Syd
Konsultteam palliativ vård av barn och unga

I södra sjukvårdsregionen finns ett konsultteam som erbjuder rådgivning, handledning och utbildning till vård- och omsorgspersonal. Ett tiotal yrkeskategorier med olika erfarenheter av palliativ vård finns representerade i konsultteamet som utgår från barnsjukvården vid Skånes universitetssjukhus.

Samverkan
Säkrare HPV-analys gör att cellprovskontroll inte behöver göras lika ofta

Det reviderade vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention innebär en övergång från screening, utredning och uppföljning, som tidigare i huvudsak utgått från cellförändringar, till en modell där risken för utveckling av cancer utgår från om HPV påvisas och vilken typ som påvisas.

Samverkan
Stora uppdateringar i stöddokument för extravasering och antiemetika

Stöddokumenten för att förebygga, uppmärksamma och åtgärda extravasering av antitumoral intravenös behandling samt för illamåendeprofylax/behandling i samband med antitumorala läkemedelsbehandlingar är uppdaterade och utbyggda. Båda stöddokument har gått igenom stora revideringar och uppdaterats till idag gällande förhållanden. Dokumenten riktas till vårdpersonal som ger läkemedelsbehandling till vuxna med cancersjukdom.

Syd
Studie kartlägger canceröverlevares behov i primärvården

Hur ser behoven ut när patienter som drabbats av cancer behöver fortsatt stöd efter avslutad behandling på sjukhus? I Södra sjukvårdsregionen startar nu den första heltäckande patientstudien i Sverige som vill kartlägga behoven hos patienter efter cancer och hindren för en fungerande kommunikation och koordinering mellan sjukhusspecialistvård och primärvård.