Reviderad regional tillämpningsrutin för lymfödem

Sidan publicerades 17 augusti 2022

Den regionala tillämpningsrutinen för lymfödem från 2019-11-20 har reviderats utifrån uppdateringarna i det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering 2021-02-09.
Tillämpningen har av RCC Syds styrgrupp godkänts 2022-08-16 för fastställande och implementering i regionerna.

Några punkter som arbetsgruppen särskilt vill trycka på som centrala för implementeringsarbetet i regionerna för tidig upptäckt och ett jämlikt omhändertagande: 

 

  • Att tidig upptäckt av lymfödem eftersträvas genom att uppföljningsprogram initieras vid samtliga opererande enheter (s.k. riskmottagningar) med ansvar för cancerpatienter med hög risk att utveckla lymfödem. För de patienter som följs upp på hemortssjukhus kan uppföljningsprogrammet styras från hemortssjukhuset.   
  • Att rutin för att alla patienter som opereras med lymfkörtelutrymning (undantag enbart sentinel node) informeras om riskfaktorer för att utveckla lymfödem, tidiga symtom på lymfödem och var det går att få behandling för lymfödem. Denna patientinformation finns i Min vårdplan.  
  • För att möta behovet för patienter med uttalade besvär eller betydande samsjuklighet som är svårbehandlade vid de lokala lymfödemmottagningarna föreslås att ett multidisciplinärt team skapas. Via en MDK kan då utredning föreslås, behandling rekommenderas och i särskilda fall remitteras till regional lymfödemmott för behandling.