20
MAJ
2022

Samverkan

Ökande nöjdhet hos patienter utredda för cancer

Standardiserade vårdförlopp inom cancervården syftar till att förbättra tillgängligheten, korta väntetiderna samt öka patienternas delaktighet och nöjdhet. Sedan införandet av (SVF) har patienternas upplevelser av SVF följts upp via enkäter. Enkätsvaren visar att patienternas upplevelser av SVF kontinuerligt förbättrats.


18
MAJ
2022

Samverkan

Cancervårdens nyckelpersoner korade till Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska 2022

Cancervårdens processledare och kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner för att förverkliga nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. Idag har RCC i samverkan uppmärksammat dessa viktiga yrkesgrupper genom att överlämna utmärkelserna Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska till engagerade medarbetare inom respektive kategori.

Syd

Årets processledare i södra sjukvårdsregionen 2022

Utmärkelsen ”Årets processledare 2022” i södra sjukvårdsregionen går till Carina Modéus, RCC Syds regionala patientprocessledare (RPPL) för palliativ vård. Motiveringen lyder: med stort engagemang och systematiskt arbete med utbildningsinsatser för teamen i cancervården belyser Carina betydelsen av det tidigt integrerade palliativa förhållningssättet och synliggör behoven för den stora gruppen patienter med icke botbar cancersjukdom.

Syd

Ing-Marie Nilsson är Årets kontaktsjuksköterska i Syd

”Genom kontinuitet, engagemang och omtanke skapar Ing-Marie trygghet och stillar patientens oro. Ing-Marie arbetar personcentrerat och säkerställer patientens delaktighet i alla beslut. Trots komplex patientgrupp inkluderande olika behandlingsmöjligheter är Ing-Marie alltid påläst och uppdaterad.” Så lyder förklaringen till varför Ing-Marie Nilsson är södra sjukvårdsregionens Årets kontaktsjuksköterska 2022.


13
MAJ
2022

Samverkan

Uppdaterat Nationellt vårdprogram Myeloproliferativ neoplasi - MPN

Det nationella vårdprogrammet för Myeloproliferativ neoplasi (MPN) har genomgått en mindre uppdatering och fastställts av RCC i samverkan 2022-05-03.


12
MAJ
2022

Syd

Cancersamarbete i Skåne får internationell kvalitetsstämpel – nu ska forskningsresultat nå patienterna ännu snabbare

Patienter ska få snabbare tillgång till nya behandlingsmetoder och bli mer delaktiga i sin vård. Det är målsättningen när Skåne University Hospital Cancer Centre nu ackrediterats som ett Comprehensive Cancer Centre.


3
MAJ
2022

Samverkan

Cancervård till flyktingar från Ukraina/Cancer care for refugees from Ukraine

EU:s medlemsstater har aktiverat massflyktsdirektivet. Det innebär att ukrainska medborgare som lämnat Ukraina efter den ryska invasionen kan få omedelbart skydd i Sverige och tidsbegränsat uppehållstillstånd.


28
APR
2022

Samverkan

Uppdaterat SVF för tjock- och ändtarmscancer

Det standardiserade vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer har uppdaterats och fastställdes i RCC i Samverkan den 26 april.

Samverkan

Regionala cancercentrum växlar upp för ett rökfritt Sverige 2025

Rökning ökar risken för ett stort antal cancerformer, bland annat i lungorna, huvud- halsområdet, tjock- och ändtarmen och urinblåsan. Varje år orsakar rökning 6 000 cancerfall i Sverige. En stor del av det offentliga Sverige har ställt sig bakom Tobacco Endgames vision om att mindre än fem procent av befolkningen ska röka 2025. Nu lyfter Regionala cancercentrum, RCC, förslag på insatser för att ytterligare betona vikten av tydliga satsningar för att minska rökningen i befolkningen.


25
APR
2022

Samverkan

Patientinformation på engelska i Regimbiblioteket

Patientinformationerna för vuxna finns nu både på svenska och engelska. Under året kommer även patientinformation publiceras på arabiska. Översättningarna är ett led i att säkra att så många patienter som möjligt kan ta del av och förstå viktig information om sina behandlingar.


19
APR
2022

Samverkan

Remissrunda för nationella vårdprogram, SVF och patientinformation till Min vårdplan

Idag går två nationella vårdprogram och ett SVF för cancer ut på remiss, liksom patientinformation till Min vårdplan för två diagnoser.


13
APR
2022

Samverkan

Uppdaterat vårdprogram för njurcancer

Nu är det nationellt vårdprogram för njurcancer uppdaterat med ett kapitel om Behandling av metastaserad sjukdom eller av återfall

Samverkan

Ny rapport: Cancervårdens kliniska forskningsenheter klarade pandemin bra

En nationell rapport som RCC Mellansverige i samarbete med arbetsgruppen för Cancerstudier i Sverige (CiS) tagit fram visar att cancervårdens forskningsenheter klarat coronapandemin på ett bra sätt. Under andra kvartalet 2020 noterades en minskning i antal inkluderade patienter i kliniska cancerstudier med 22 % jämfört med samma period 2019. Men sett till hela 2020 inkluderades i stort sett lika många patienter som under 2019.


12
APR
2022

Samverkan

Viktiga insatser 2021 för utveckling inom barncancer

Trots läget med covid-19-pandemin har arbetet med utveckling inom barncancerområdet kunnat fortsätta. Det visade rapporten ”Utvecklingsområden för barncancer årsrapport 2021” som RCC nyligen lämnades till Socialdepartementet.


11
APR
2022

Samverkan

Nu lanseras IPÖ patientvy – möjlighet för patienter att se sin IPÖ via 1177.se

Förra veckan lanserades funktionen IPÖ patientvy för samtliga åtta cancerdiagnoser som har IPÖ (Individuell patientöversikt). Det innebär att patienter kan ges tillgång till sin IPÖ via 1177 Vårdguidens e-tjänster. IPÖ patientvy ger patienten en översiktsbild av dennes cancersjukdom och behandlingsförlopp och är ett komplement till patientjournalen.


6
APR
2022

Samverkan

Nu öppnas populär teamutbildning om patienters delaktighet upp nationellt

Efterfrågan på kursen Patienters delaktighet i cancervården har varit stor under de år som den erbjudits till medarbetare inom cancervården i Region Stockholm och Region Gotland. Den erbjuds sedan hösten 2021 i digitalt format, men nu öppnas den upp för arbetsgrupper inom cancervården i hela Sverige.


4
APR
2022

Samverkan

Informationsfilmer om palliativ vård av barn

Regionala cancercentrum i samverkan släpper introduktionsserie i fem delar om palliativ vård av barn och vad ett palliativt förhållningssätt innebär. De fem utbildningsfilmerna riktar sig till alla som arbetar med allvarligt sjuka barn.


1
APR
2022

Samverkan

Ny nationell samordnare för Min vårdplan

Sedan 1 februari är Claire Micaux, Stockholm, ny nationell samordnare för Min vårdplan cancer. Nu leder hon ett nationellt nätverk som arbetar med målet att införa Nationell Min vårdplan i alla verksamheter som behandlar patienter med cancer.


29
MAR
2022

Samverkan

Cancerpatienter löper högre risk för självmord

Kunskapsläget i Sverige idag visar att cancerpatienter löper en högre risk för självmord än befolkningen i övrigt. Vetenskapliga studier som även beskriver de svenska förhållandena visar att självmordsrisken bland cancerpatienter är minst dubbelt så hög, jämfört med den övriga befolkningen.


22
MAR
2022

Samverkan

Ny film visar ett framgångsrikt exempel på strukturerad cancerrehabilitering

I den nyproducerade filmen bekantar vi oss med hur en strukturerad process för cancerrehabilitering och de olika kompetenserna i verksamhetens team kan se ut. Tillsammans med patienten ger teamet sin bild av hur en framgångsrik modell för cancerrehabilitering fungerar och är en central del av patientens cancervård.