Nyheter

Samverkan
556 miljoner kronor till en jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård

Regeringen och SKR har träffat en överenskommelse för 2023 om insatser för en jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård i Sverige, i linje med den svenska cancerstrategin och regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för livmoderkroppscancer

Det nationella vårdprogrammet för livmoderkroppscancer har uppdaterats och är fastställt av RCC i samverkan 2022-12-13. Uppdateringarna har gjorts i samråd med NAC (Nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel).

Samverkan
Marginell påverkan på cancerdiagnostiken efter pandemin

Antalet diagnostiserade cancertumörer ligger på ungefär samma nivå som före pandemin. Det visar RCC i samverkans sjunde delrapport om hur covid-19-pandemin påverkat cancerdiagnostiken i Sverige. Rapporten omfattar perioden januari 2020 till mars 2022.

Samverkan
Europeiska rådet har uppdaterat rekommendationerna om cancerscreening

Den nionde december publicerades nya förslag om rekommendationer av cancerscreening. I den tidigare versionen från 2003 inkluderas bröstcancer, livmoderhalscancer och kolorektalcancer. Nu breddas rekommendationerna och inkluderar även lungcancer, prostatacancer och magcancer

Samverkan
Föreläsningsserie: Hur hjälper vi patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär?

Nationella arbetsgruppen för bäckencancerrehabilitering har tagit fram en serie med nio studioproducerade föreläsningar. Innehållet handlar om olika behandlingar och råd som hjälper patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär efter bäckencancer.

Syd
Konsultteam palliativ vård av barn och unga

I södra sjukvårdsregionen finns ett konsultteam som erbjuder rådgivning, handledning och utbildning till vård- och omsorgspersonal. Ett tiotal yrkeskategorier med olika erfarenheter av palliativ vård finns representerade i konsultteamet som utgår från barnsjukvården vid Skånes universitetssjukhus.

Samverkan
Säkrare HPV-analys gör att cellprovskontroll inte behöver göras lika ofta

Det reviderade vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention innebär en övergång från screening, utredning och uppföljning, som tidigare i huvudsak utgått från cellförändringar, till en modell där risken för utveckling av cancer utgår från om HPV påvisas och vilken typ som påvisas.

Samverkan
Stora uppdateringar i stöddokument för extravasering och antiemetika

Stöddokumenten för att förebygga, uppmärksamma och åtgärda extravasering av antitumoral intravenös behandling samt för illamåendeprofylax/behandling i samband med antitumorala läkemedelsbehandlingar är uppdaterade och utbyggda. Båda stöddokument har gått igenom stora revideringar och uppdaterats till idag gällande förhållanden. Dokumenten riktas till vårdpersonal som ger läkemedelsbehandling till vuxna med cancersjukdom.

Syd
Studie kartlägger canceröverlevares behov i primärvården

Hur ser behoven ut när patienter som drabbats av cancer behöver fortsatt stöd efter avslutad behandling på sjukhus? I Södra sjukvårdsregionen startar nu den första heltäckande patientstudien i Sverige som vill kartlägga behoven hos patienter efter cancer och hindren för en fungerande kommunikation och koordinering mellan sjukhusspecialistvård och primärvård.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för melanom gällande neoadjuvant behandling

Det nationella vårdprogrammet för melanom har reviderats gällande neoadjuvant behandling. Det uppdaterade vårdprogrammet fastställdes i RCC i samverkan den 15 november 2022.

Samverkan
Att vägleda patienten med tarmproblem till behandling och egenvård

Varje år behandlas drygt 20 000 personer i Sverige för cancersjukdomar i lilla bäckenet. De flesta överlever men en stor andel av de färdigbehandlade patienterna får kvarstående tarmfunktionsproblem på grund av cancerbehandlingen. Det finns flera behandlingar och egenvårdsråd som kan förbättra tarmfunktionen. I den nya utbildningen ges vårdgivare ett kunskapsstöd för att systematiska vägleda patienten genom dem.

Samverkan
Ny ordförande i vårdprogramgruppen för AML

Under november lämnar Martin Höglund över ordförandeskapet i vårdprogramgruppen Akut myeloisk leukemi (AML) till Vladimir Lazarevic.

Samverkan
Webbutbildning hälsoinformatörer

RCC Stockholm Gotland har sedan 2015 arbetat med Hälsoinformatörer. De har i uppdrag att sprida information – om åtgärder som individer kan vidta för att främja hälsan och förebygga cancer – i sina lokala nätverk, ofta i socioekonomiskt marginaliserade områden. Flera regioner har uppmärksammat satsningen som är ett initiativ för att skapa en mer jämlik hälsa och vård. Nu har RCC Stockholm Gotland tagit fram en digital grundutbildning för Hälsoinformatörer som är öppen nationellt.

Samverkan
Digital cancerrehabilitering för ökad tillgänglighet och kvalitet

Under pandemin var cancerrehabmottagningen i Helsingborg en av de snabbaste i landet att framgångsrikt ställa om och erbjuda ett likvärdigt utbud digitalt. Nu tas nya innovativa steg för att öka jämlikheten, tillgängligheten och möjligheterna till en personcentrerad och interdisciplinär cancerrehabilitering i Region Skåne.

Samverkan
Ny utbildning ska ge ökad förståelse för individer som haft cancer som barn

Varje år drabbas cirka 350 barn och ungdomar under 18 år i Sverige av cancer. De flesta blir friska från cancersjukdomen men ofta efter lång och intensiv behandling. Som överlevare efter barncancer är det inte ovanligt att man drabbas av komplikationer som kan vara kopplade både till cancersjukdomen i sig eller den behandling man genomgått. Nu finns en nylanserad webbutbildning för de professioner som kommer i kontakt med personer som har haft cancer som barn.

Samverkan
Framsteg för arbetet med AI inom mammografiscreening

Arbetet med en nationell valideringsplattform för AI inom mammografiscreening fortsätter framåt. Fredrik Strand, forskningsledare för projektet, hoppas på en permanent lösning i en nära framtid som kan underlätta för vårdens medarbetare.

Samverkan
Uppföljning av regionernas arbete med standardiserade vårdförlopp under 2022

Regionernas redovisningar av arbetet med standardiserade vårdförlopp för 2022 finns nu att ta del av.

Samverkan
Remissrunda för nationella vårdprogram

Idag går tre nationella vårdprogram för cancer ut på remiss. Remissrundan är tre månader lång och vänder sig till regioner, profession och patientföreningar. Information om sista svarsdatum och aktuella mejladresser finns i följebrevet till respektive dokument.

Samverkan
Nu lanseras Min vårdplan myelom

Nu lanserar RCC den nationella Min vårdplan myelom. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift på www.cancercentrum.se.

Samverkan
Kvalitetsregister för buksarkom stängs för inrapportering

Under november stängs möjligheten att rapportera till kvalitetsregistret för buksarkom i väntan på beslut om ett eventuellt omtag för registret. Samtliga inrapportörer eller på annat sätt berörda kommer inom kort att meddelas om nedstängningen.