Nyheter

Samverkan
Uppdaterat nationellt vårdprogram och SVF för skelett- och mjukdelssarkom

Det nationella vårdprogrammet och standardiserade vårdförloppet för skelett- och mjukdelssarkom har uppdaterats vilket godkändes av RCC i samverkan den 21 september 2021.

Samverkan
Kontaktsjuksköterskan behöver bättre förutsättningar för att utföra sitt uppdrag

Behovet av att utveckla verksamheten för kontaktsjuksköterskor är stort samtidigt som många saknar förutsättningar för att utföra sitt grundläggande uppdrag. Det visar resultaten från ett forskningsprojekt vid Karlstads universitet där kontaktsjuksköterskeverksamheten i Sverige har kartlagts.

Samverkan
Vårdprogrammet för sköldkörtelcancer har uppdaterats

Det nationella vårdprogrammet för sköldkörtelcancer är nu uppdaterat och publicerat i Kunskapsbanken, på cancercentrum.se.

Samverkan
Satsning på testbädd för kliniska studier inom cancervården får Vinnovastöd

RCC är en av aktörerna bakom en testbädd för kliniska studier inom cancervården som Vinnova har valt att satsa på. Målet är att ge patienterna snabbare tillgång till effektiv och jämlik precisionshälsa.

Samverkan
SVF-utredda patienter nöjda trots pandemin

Patienter som utretts för misstanke om cancer enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) är överlag nöjda med sin upplevelse av vården – även under pågående covid-19-pandemi. Det visar RCCs senaste mätresultat.

Samverkan
Uppdaterat nationellt vårdprogram för Waldenströms makroglobulinemi

Det nationella vårdprogrammet för Waldenströms makroglobulinemi har genomgått en mindre uppdatering vilken godkändes av RCC i samverkan den 15 september 2021.

Samverkan
Min vårdplan inom cancerområdet har uppdaterats för sex diagnoser

Nationell Min vårdplan för bröst-, äggstock-, prostata-, penis-, tjock- och ändtarmscancer samt tumörer i centrala nervsystemet finns nu i en uppdaterad digital version anpassad till Stöd och behandlings nya invånargränssnitt.

Samverkan
Nationella vårdprogram och SVF ute på remiss

Idag går ett antal nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp för cancer ut på remiss.

Samverkan
Ny rapport: Så kan cancervården följas upp genom de nationella kvalitetsregistren

En ny rapport från RCC visar att det finns goda förutsättningar att utveckla uppföljning och förbättring av cancervården med stöd av kvalitetsregistren.

Syd
Nya kollegor på RCC Syd

Lär känna Victor Falini och Hanna Åberg, som är nyanställda på RCC Syd.

Syd
Årets specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård utnämnda

Wenche Melander, RCC Syds regionala patientprocessledare för cancerrehabilitering prehabilitering, och Pernilla Ingers, båda från kirurgiska kliniken på Skånes Universitetssjukhus i Lund, tilldelades Kirurgiskt Omvårdnadstipendium 2021 och utsågs till Årets Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård 2021.

Syd
Jämlik cancervård med samordnande kontaktsjuksköterskor

Hur säkerställer cancervården att patienter får samma kunskap och information om sin utredning och behandling? Vilka rutiner krävs för en sammanhållen vårdprocess och aktiva överlämningar och hur kan införandet av Min vårdplan på 1177 underlättas?

Samverkan
Ny rapport från Cancerfonden om ojämlikheter i deltagande i screeningprogrammen

Cancerfonden presenterar idag en rapport som visar att deltagande i screeningprogrammen skiljer sig åt beroende på socioekonomisk status och på utbildningsnivå.

Samverkan
Vårdprogrammet för livmoderkroppscancer har uppdaterats

Det nationella vårdprogrammet för livmoderkroppscancer är nu uppdaterat och publicerat i Kunskapsbanken, på cancercentrum.se.

Samverkan
”Jag önskar att sjukvården var mer öppen för att diskutera frågor och råd om levnadsvanor”

När Anna för andra gången insjuknade i bröstcancer ville hon göra allt för att öka sina chanser att överleva och minska risken för återfall. Vad skulle hon tänka på? Beskedet från sjukvården var att fortsätta leva som vanligt. Efter några år kom nästa cancerbesked. Återigen fick hon beskedet att fortsätta leva som vanligt. Besvikelsen över att inte få stöd och råd kring frågor om livsstil och levnadsvanor gjorde att Anna sökte kunskap utanför sjukvården.

Samverkan
Satsning på prevention – ett effektivt sätt att använda vårdens begränsade resurser

Om människors levnadsvanor varit i linje med rekommendationer som återfinns i den europeiska kodexen mot cancer hade en tredjedel av cancerfallen i Sverige kunnat undvikas. Vinsterna är omfattande, för såväl patienter som samhället i stort. Nu görs ett kraftfullt omtag i Sverige för att öka och stärka det preventiva arbetet.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för mantelcellslymfom (MCL) samt SVF lymfom och KLL

Nu finns en reviderad version av det nationella vårdprogrammet för mantelcellslymfom (MCL) och det standardiserade vårdförloppet för lymfom och kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Samverkan
IPÖ: Från projekt till ett av RCCs etablerade kunskapsstöd

Sommaren 2021 avslutades det projekt som under åren 2018–2021 inneburit utveckling och implementering av Individuell patientöversikt (IPÖ) för åtta cancerdiagnoser. Nu pågår implementering av IPÖ i klinisk rutin i verksamheter runt omkring i landet. Hittills har 47 000 patienter kunnat dra nytta av IPÖ som nu etableras som ett av RCCs kunskapsstöd för cancervården.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för lungcancer

Det nationella vårdprogrammet för lungcancer har uppdaterats. Den största förändringen i 2021 års upplaga är ett helt omskrivet kapitel för omvårdnad och rehabilitering vid lungcancer. Detta kapitel har utarbetats av en författargrupp med bred kompetens inom omvårdnad och rehabilitering.

Samverkan
Nytt vårdprogram hypofystumörer

Ett nytt nationellt vårdprogram för hypofystumörer har nu fastställts av RCC i samverkan .