Ledarskap, deltagande och patientrepresentation under MDK

Sidan publicerades 1 november 2021

Hur får vi både en tidseffektiv och nyanserad multidisciplinär konferens (MDK) där alla relevanta aspekter av patientens situation tas i beaktning? Vad behövs för att MDK-teamet ska kunna komma fram till den bästa behandlingsrekommendationen och vilka hänsyn till patientens perspektiv bör tas? Tre publikationer från RCC Syd undersöker några viktiga aspekter: ledarskapet, teamets samlade bidrag och patientperspektivet.

Linn Rosell och Jessica Wihl

Ledarskapets betydelse

Under en MDK diskuterar flera specialiteter och professioner en patients behandlingsalternativ för att få bästa behandlingsresultat. Uppdraget att leda diagnosspecifika MDK i cancervården är ofta en roterande, schemalagd och betungande arbetsuppgift för läkare, det är en tidskrävande uppgift som ska hinnas med under arbetsdagen. Det är viktigt att man inom MDK-teamet är överens om samtligas deltagares roller och ansvarsområden och ett välfungerande ledarskap är avgörande för en resurseffektiv MDK av hög kvalitet. Det finns dock ingen formell utbildning i MDK-ledarskap, trots att ledarskapet kan ha en stor inverkan på teamarbetet och beslutsprocessen.

Detta gap mellan den faktiska betydelsen av välfungerande ledarskap och hur man i realiteten tar sig an uppgiften har undersökts i 33 olika MKD i ”Leadership perspectives in multidisciplinary team meetings”. Genom att använda skattningsinstrumentet ATLAS erhölls relevant och strukturerad information för återkoppling till teamen för deras utveckling av beslutsprocessen och teamarbetet vid MDK.

- Vi har undersökt olika aspekter av ledarskapet vid MDK. De MDK-ledarna vi observerade var tidseffektiva, prioriterade falldiskussioner och formulerade tydliga behandlingsrekommendationer, vilket var betryggande att se. Däremot var förmågan att facilitera diskussionen, få alla deltagare att bidra samt att hålla mötet fokuserat från störningar och att sammanfatta diskussionen mer varierande, säger Jessica Wihl, medicinsk rådgivare vid RCC Syd och doktorand vid Lunds Universitet.

Bristen på tid för förberedelser och avsaknad av strukturerat insamlad information inför MDK:n kan ge ett otillräckligt beslutsunderlag och göra mötesledarens uppgift svår. För att ledarskapet ska kunna förbättras behövs inte bara mer träning och ökat utrymme i schemat, det behövs också nya strukturer runt hela MDK. Det växande antalet patienter skapar behov av metoder för att kunna välja ut de patienter som har bäst nytta av en diskussion vid MDK och inte enbart kan handläggas enligt till exempel riktlinjerna i nationella vårdprogram. Dessutom behandlas allt äldre patienter för cancer vilket gör det än viktigare att ta särskild hänsyn till patientens tidigare erfarenheter, hälsotillstånd och även preferenser när man tar fram behandlingsrekommendationerna.

Fokus på det medicinska perspektivet riskerar att skymma patientperspektivet

Behandlingsrekommendationer formuleras vid MDK utifrån tillgänglig information om patienten och teamets samlade kompetens. Diskussionerna som förs vid MDK är ofta fokuserade på strikt medicinska uppgifter och om väsentlig patientrelaterad information saknas riskerar underlaget för beslutsprocessen bli otillräckligt, vilket i sin tur kan fördröja behandlingsrekommendation eller leda till att föreslagen behandling inte kan genomföras. I studien ”Contributions to Multidisciplinary Team Meetings in Cancer Care” kartlades tillgänglig information om patienten i 336 patientfall som presenterades och diskuterades vid MDK i tre olika team. Information om fysiskt tillstånd respektive samsjuklighet presenterades i ungefär 48 % av fallpresentationerna och psykologiskt tillstånd i cirka 9 %. Information om patientens olika sociala omständigheter av vikt presenterades i mindre än 10 % och patientens egna preferenser i cirka 4 %.

- Här har vi en del att göra. Vi vet att patientens perspektiv kan ha en avgörande betydelse för att kunna fatta beslut om en individanpassad behandlingsrekommendation som är möjlig att implementera. Det är viktigt att hitta strukturer för att inventera och presentera även den här typen information effektivt vid MDK i de fall där man bedömer det som relevant. Fynden pekar på behov av att definiera och strukturerat samla in information om patientens olika perspektiv inför MDK som underlag för en robust och effektiv beslutsprocess vid MDK, säger Linn Rosell, verksamhetsutvecklare vid RCC Syd, doktorand vid Lunds universitet

I studien ”Medical and Nonmedical Information during Multidisciplinary Team Meetings in Cancer Care” undersöktes teammedlemmarnas olika bidrag till fallpresentation och falldiskussion vid MDK för hjärntumörer, sarkom och lever-galla-pankreas-tumörer. Där identifierades en obalans mellan bidrag från olika teammedlemmar med primärt fokus på de medicinska perspektiven och ett mer begränsat fokus på patientcentrerad information, till exempel psykosociala aspekter och patientens önskemål. Man kunde även visa att ett välfungerande ledarskap var förknippat med en positiv påverkan på kvalitén på fallpresentationen. De olika studierna bekräftar och förstärker varandras resultat och konklusioner.

- Det som är så värdefullt är just att MDK har samlad, bred expertkompetens som gemensamt formulerar ett behandlingsförslag. Men det förutsätter att all information av vikt om patienten finns samlad, tillgänglig och presenteras vid diskussionen. Om hela teamets samlade kompetens och information strukturerat lyfts fram vid MDK - då har vi goda förutsättningar för en jämlik cancervård baserad på senaste kunskap och erfarenhet, säger Jessica Wihl, medicinsk rådgivare vid RCC Syd och doktorand vid Lunds Universitet.

Viktigt att prioritera och utveckla MDK-arbetet

Antalet MDK kommer fortsätta att öka, likaså patienter som har ett behov av att diskuteras i ett multiprofessionellt forum. Vi behöver därför skapa bättre strukturer för mötena och bättre förutsättningar för deltagarna. Det är även av vikt att säkerställa att tillgången till all kompetens är tillräcklig under alla veckor över året, även under sommar-, och vinterledigheter, då det kan bli en fördröjd utredningstid när antalet patienter per MDK begränsas.

RCC Syds fortsatta arbete kommer fokusera på att identifiera verktyg och underlag som ger stöd för selektionsprocessen och underlättar utveckling av MDK arbetet. RCC Syd kan erbjuda stöd vid införande av nya MDK och vid utvärdering av befintliga MDK. RCC har även en nationell arbetsgrupp för MDK som kan bistå med stöd vid förbättringsprojekt, kartläggningar och framtagande av informationsmaterial. Det finns både lokala, regionala och nationella skillnader hur MDK utformas och genomförs idag. Det finns många goda exempel att lära av varandra mellan de olika teamen och också värdefullt att systematiskt utvärdera och utveckla sina arbetssätt och rutiner vid MDK.

Läs mer om RCC:s arbete med multidisciplinära konferenser (MDK)

Medical and Nonmedical Information during Multidisciplinary Team Meetings in Cancer Care. Wihl J, Rosell L, Carlsson T, Kinhult S, Lindell G, Nilbert M. Curr Oncol. 2021 Feb 23;28(1):1008-1016.  

Leadership perspectives in multidisciplinary team meetings; observational assessment based on the ATLAS instrument in cancer care. Wihl J, Rosell L, Bendahl PO, De Mattos CBR, Kinhult S, Lindell G, von Steyern FV, Nilbert M. Cancer Treat Res Commun. 2020;25:100231.  

Contributions to Multidisciplinary Team Meetings in Cancer Care: Predictors of Complete Case Information and Comprehensive Case Discussions. Wihl J, Rosell L, Frederiksen K, Kinhult S, Lindell G, Nilbert M.J Multidiscip Healthc. 2021 Sep 4;14:2445-2452.