Primärscreening av HPV leder till stora förändringar inom screeningverksamheten

Sidan publicerades 28 mars 2017

Nya rekommendationer från 2015 innebär att cellprover analyseras för humant papillomvirus (HPV) vid gynekologisk cellprovskontroll. I januari 2017 fastställdes även ett nationellt vårdprogram med bland annat detaljerade rekommendationer till sjukvårdshuvudmännen om kallelseverksamhet och provtagning.

Kvinnor som regelbundet deltar i screeningprogrammet för gynekologisk cellprovtagning sänker redan idag risken för att drabbas av livmoderhalscancer med cirka 90 procent. Det nya screeningprogrammet kommer att stärka skyddet ytterligare.

anna pxVi ber RCC Syds utvecklingsbarnmorska Anna Palmstierna berätta mer om den nya primärscreeningen av HPV som redan har startat inom Region Skåne.

Arbetsgrupp sattes samman


Efter Socialstyrelsens rekommendation riktad till alla landsting att planera för Primärscreening av HPV sattes en arbetsgrupp med representanter från alla delar av vårdkedjan samman och har arbetat under namnet NACx, nationell arbetsgrupp cervixcancerprevention. Alla faser i vårdkedjan har noggrant belysts, vårdprogramsförslaget har varit ute på två remissrundor och det framtagna nationella vårdprogrammet för Cervixcancerprevention finns publicerat på
cancercentrum.se.

På sikt färre kvinnor med cellförändringar

Med det nya programmet räknar man med att diagnostisera ytterligare ca 60 kvinnor med cervixcancer och rädda runt 30 kvinnor från att dö i diagnosen per år. Detta tillsammans med ett ökat antal flickor som deltar i skolvaccinationsprogrammet av HPV-vaccination leder på sikt till färre kvinnor med cellförändringar, cervixcancer, kondylom samt andra cancerdiagnoser som är betingade av HPV. På ungdomsmottagningarna har man redan fått dra ned på mottagningarna för behandling av kondylom, då dessa har minskat drastiskt i antal.

Start av analys inom Region Skåne

Den 23 januari 2017 startade Region Skåne analys av inkomna cellprover enligt vårdprogrammet för primärscreening HPV.

Inom regionen kallas kvinnor till barnmorskemottagningar för cellprov enligt nedan:

  • 23-29 år vart tredje år, provet analyseras för cytologi
  • 30-49 år vart tredje år, provet analyseras för HPV, vid 40-42 år både för cytologi och HPV
  • 50-70 år vart femte år, provet analyseras för HPV

Kvinnor med lättare förändringar eller långtidsuppföljning efter allvarligare cellförändringar eller efter ett positivt HPV-svar kommer att följas upp på barnmorskemottagningarna. Detta innebär en stor förändring i arbetet för barnmorskorna, både vad gäller information, rutiner och ändrade arbetsuppgifter.

Läs mer på cancercentrum.se

Läs mer om cellprovtagning på 1177 

Övriga landsting inom södra sjukvårdsregionen kommer att påbörja detta arbete under 2017/2018.