Rapport från det nationella kvalitetsregistret för lymfom

Sidan publicerades 5 september 2016

Oförändrad insjuknandenivå och successiv förbättring av överlevnad i ny rapport för åren 2000 till 2015.

"Nationell kvalitetsrapport 2016" finns publicerad på denna sida och visar på små men positiva förändringar

Incidensen av lymfom var år 2014 för män 21,6 och kvinnor 15,3 per 100 000 personer (åldersjusterat: Socialstyrelsen). Cirka 2000 individer har nyinsjuknat per år i Sverige de senaste åren och >95% av dessa registreras också i lymfomregistret. Nivån har varit relativt konstant de senaste 20 åren och överlevnaden har successivt förbättrats. För patienter diagnosticerade 2008-2010 var den absoluta 5-årdöverlevnaden 63% och den relativa 5-årsöverlevnaden, dvs jämfört med frisk population, 74%. Siffrorna varierar dock stort mellan olika lymfomsubtyper liksom givetvis beroende på ålder, sjukdomsstadium och andra faktorer.