Unga kvinnor alltmer intresserade av cellprov för livmoderhalscancer

Sidan publicerades 30 mars 2016

Vi slår ett slag för Gyncancerdagen den 21 april, med särskilt fokus på cellprover

Fler unga kvinnor i Skåne tar cellprov för att finna eventuella cellförändringar som kan vara förstadier till livmoderhalscancer (cervixcancer). Som RCC Syd rapporterade i juni 2015, gäller denna ökning i hela södra sjukvårdsregionen för unga kvinnor i åldrarna 23-25 år. Siffrorna visar på en mycket stor ökning av täckningsgraden i de yngre åldersgrupperna vilket kan bero på flera olika faktorer, till exempel en ny nationellt framtagen kallelse, flera olika kampanjer för cellprovtagning samt HPV-vaccinationskampanjerna. I södra sjukvårdsregionen har dessutom avgiften för cellprovtagning för de yngre kvinnorna slopats, vilket också anses ha en positiv effekt på antalet yngre kvinnor som tar cellprov.

Anna Palmstierna, utvecklingsbarnmorska och ansvarig för förbättringsåtgärder av screeningprogrammet för cervixcancerprevention vid RCC Syd samt Kunskapscentrum Kvinnohälsa kommenterar:

- Det finns säkert många orsaker till att just unga kvinnor i åldrarna 23-25 år, ökat sitt deltagande i screeningprogrammet för livmoderhalscancer. Denna grupp har vuxit upp under en tid av livlig debatt om HPV-vaccination i media, de har i stor grad vaccinerats och nu börjar de komma i ålder för cellprovtagning. De har fått noggrann information vid vaccineringen att skyddet ökar ytterligare med komplettering av cellprov. Samtidigt har vi under denna period infört en gemensam kallelse nationellt, med klar och tydlig information och uppmaning om att komma till cellprovtagning. Våra publika arrangemang, som till exempel cellprovsbussen, cellprovtagningsveckan och gyncancerdagen ökar också kvinnors kunskap om vikten av cellprovtagning. När dessutom provtagningen gjorts kostnadsfritt, blir hindren för cellprov allt färre.

Hur sprider vi kunskapen om cellprovtagning?

- Detta års Gyncancerdag har allmänheten som målgrupp, och där kommer vi att lyfta vikten av cellproverna. Ett av ämnena som kommer att diskuteras är att vi har svårt att nå kvinnor av annan kulturell och religiös bakgrund, och har därför haft ett par möten med t ex imamer för att få hjälp att sprida kunskapen på bästa sätt. Det är viktigt att både män och kvinnor förstår vikten av att ta cellprov för att informationen verkligen ska nå ut. Vi informerar om att cellproverna kan minska kvinnors risk att dö i livmoderhalscancer, även risken för infertilitet orsakad av livmoderhalscancer. Gyncancerdagen är torsdagen den 21 april kl 17, Jubileumsaulan, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Läs mer om och anmäl dig till Gyncancerdagen här

RCC Syds rapport om cervixcancerprevention 2015

Information om cellprovtagning på andra språk