Nyheter

Samverkan
Ökad överlevnad för patienter med myelom

Patienter med blodcancerformen myelom lever allt längre. Det visar en ny rapport från myelomregistret. I dag lever hälften av patienterna under 65 år minst sju år.

Syd
Hur arbetar man med Min Vårdplan inom kolorektalprocessen i Blekinge?

Monica Olsson, kontaktsjuksköterska för kolorektal cancer, svarar på våra frågor om Min Vårdplan.

Samverkan
Alla landsting får stimulansmedel

Samtliga landsting får medel för införande av 13 nya standardiserade vårdförlopp. Det beslutades på dagens regeringssammanträde. Totalt är det 203 miljoner kronor som fördelas mellan landstingen.

Syd
Stefan Rydén lämnar sina uppdrag på RCC Syd

Efter 43 år inom svensk sjukvård går Stefan Rydén i pension, åtminstone nästan. Arbetet med nivåstruktureringen släpper han inte riktigt än, men Stefan lämnar sina uppdrag på RCC Syd. Vi har gjort en liten sammanställning för att visa vår tacksamhet över det enorma engagemang och fantastiska insatser Stefan bidragit med i vården, och för att vi har haft förmånen att ha honom som kollega.

Syd
Unga kvinnor alltmer intresserade av cellprov för livmoderhalscancer

Vi slår ett slag för Gyncancerdagen den 21 april, med särskilt fokus på cellprover

Samverkan
Patientinformation om SVF

Nu finns patientinformation om standardiserade vårdförlopp tillgänglig för nedladdning på webben.

Samverkan
Ny konferens för kontaktsjuksköterskor

Den 17 mars samlades 270 kontaktsjuksköterskor från hela landet för först gången till konferens för inspiration, diskussioner och information om kontaktsjuksköterskan roll och dess utveckling.

Samverkan
Handlingsplaner tillgängliga på webben

Nu finns 2016 års handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp tillgängliga på webben. Senast den 15 mars skulle landsting och regioner lämna in en handlingsplan till Socialdepartementet.

Samverkan
En fråga om solvanor i folkhälsoenkäten

För första gången kommer vi från och med 2016 kunna följa befolkningens solvanor, genom den nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor. Folkhälsoenkäten är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor som syftar till att visa hur befolkningen mår och att följa förändringar i hälsa över tid.

Samverkan
Vårdförlopp för melanom fastställt

Nu är vårdförloppet för melanom slutligt fastställt. Vårdförloppet är det trettonde och sista vårdförloppet som tagits fram för införande under 2016. De övriga tolv vårdförlopp som ska införas under året fastställdes 2015.

Samverkan
Nytt nationellt vårdprogram

Ett nytt vårdprogram för tjock- och ändtarmscancer har publicerats på cancercentrum.se. Det nya vårdprogrammet ersätter den äldre versionen från 2008.

Syd
Varje dag räknas - kortare väntetider i cancervården

Den 17 februari i Lund träffades cancerprocessteam som arbetar med införandet av SVF i Södra sjukvårdsregionen. Patienter och vårdpersonal såväl som chefer och administratörer fanns bland de 74 deltagarna som utbytte kunskap och erfarenheter. Arrangörer var Regionalt Cancercentrum (RCC) Syd och Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, koncernkontoret Region Skåne.

Samverkan
Så var väntetidena före start av SVF

Standardiserade vårdförlopp ska förkorta tiden från välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. För att ha ett ingångsläge innan arbetet med de fem första standardiserade vårdförloppen drog igång gjorde Regionala cancercentrum en sammanställning av ledtider för dessa diagnoser. Sammanställningen gjordes under perioden 1 januari 2014 till den 30 juni 2015.