Rapport från nätverksträff för koordinatorer i södra sjukvårdsregionen

Sidan publicerades 25 april 2016

Den 21 april 2016 träffades 53 koordinatorer som anställts inom ramen för den nationella satsningen Varje dag räknas kortare väntetider i cancervården i ett lärande dialogmöte. I nätverket ingår deltagare från södra sjukvårdsregionen: Kronoberg, Blekinge, Halland och Skåne.

Nätverket bildades hösten 2015 med syfte att tydliggöra patientens väg mellan landsting/region i de standardiserade vårdförloppen (SVF), samt att möjliggöra erfarenhetsutbyte och lära tillsammans för att uppnå jämlik vård för patienten. Nätverket ger koordinatorerna en möjlighet att lära känna varandra samtidigt som det synliggör kontaktvägar, dels inom det egna landstinget/regionen men även inom södra sjukvårdsregionen.

Mötet den 21 april arrangerades av RCC Syd i samverkan med cancersamordnare och huvudansvariga i tillgänglighetsnätverk från respektive landsting/region. Under dagen fick koordinatorerna delge sina erfarenheter av arbetet med SVF fram till dags datum, man samtalade kring innehållet i den befintliga utarbetade rutinen för hur överrapportering av patient mellan landsting skall ske. Vidare fördjupade man sig i koordinatorns roll, funktion och uppdrag i mötet med patienten. Återkoppling av ledtider gavs samt dialog kring kodrutiner etc.

Nästa nätverksträff

Höstens nätverksträff för koordinatorer i södra sjukvårdsregionen är inplanerat till 13 oktober (heldag) på Hotell Statt Hässleholm. Personlig inbjudan kommer under hösten sändas till respektive koordinator.

 

Mer information:

Agenda nätverksträff 21 april 

Utarbetad rutin för hantering av patienter mellan landstingsgränser 

Varje landsting i södra sjukvårdsregionen har en landstingsspecifik funktionsbeskrivning för koordinatorer. Här kan du läsa RCC Syds funktionsbeskrivning