Utvecklingskraft inom cancervården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet

Sidan publicerades 16 september 2015

Rapporten "Utvecklingskraft inom cancervården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet", som är författad av professor Anders Anell, KEFU samt Ekonomihögskolan, Lunds universitet, diskuterar vägval i relation till ansvarsutkräving kopplad till kvalitetsindikatorer. Rapporten är av intresse för linjechefer och medarbetare i kvalitetsorganisationen.

Ett viktigt arbete inom RCC Syd är att utveckla effektiva och sammanhållna vårdprocesser med patienten i fokus. Som en del av detta utvecklingsarbete har flertalet kvalitetsindikatorer för olika patientprocesser och diagnoser identifierats. En central fråga är hur den samlade uppföljningen av indikator ska utformas för att åstadkomma mesta möjliga utvecklingskraft inom cancervården. Svaret på frågan är delvis teknisk och handlar om hur många och vilken typ av indikatorer som ska följas upp samt hur data ska presenteras i statistik och diagram för olika målgrupper. En teknisk utformning bör dock baseras på en bedömning av hur indikatorer och data ska användas och hur olika sätt att använda data påverkar förutsättningarna för att bedriva ett förbättringsarbete. Det är den typen av frågor som fokuserats i denna rapport.

Ta del av hela rapporten här.