Kvalitetsregister förbättrar cancervården

Sidan publicerades 22 september 2015

Under kvalitetsregisterdagarna i Lund visades flera exempel på att kvalitetsregistren kan rädda liv och höja kvalitén inom cancervården. Arrangörer var Regionalt cancercentrum syd i samarbete med Registercentrum Syd.

Björn Ohlsson är chef för Registercentrum Syd och patientprocessledare för kolorektalcancer vid Regionalt cancercentrum syd.

B Ohlsson

– Att arbeta med kvalitetsregister är nödvändigt för att förbättra och effektivisera cancervården. Det handlar om allt från behandlingsresultat som överlevnad och hälsoekonomi till patientens livskvalité och upplevelse av vård och väntetider.

Följ patientens väg

Patientprocessen kan beskrivas som patientens "resa" från första symptom eller vårdkontakt tills vårdens resurser inte längre behövs. Mellan vårdkontakterna ställs patienten inför väntetider på röntgen, provsvar, läkarbesök med mera och upplever ofta såväl otrygghet som bristande kontinuitet i vårdkedjan. Det är en utmaning för vården att komma åt var, när och hur det brister i kedjan.

– Kvalitetsregistren behövs för att kunna monitorera patientprocesserna. Och välfungerande patientprocesser är i sin tur den viktigaste förutsättningen för att nå de nationella målen för utveckling av cancervården, säger Björn Ohlsson.

Bättre behandling direkt

Hur får man en uppfattning om hur samverkan, arbetsfördelning och ansvarsförhållanden fungerar och hur man kan åstadkomma förbättringar? Lokalt arbetar patientprocessgrupper som har bred representation från personalen. Björn Ohlsson konstaterar att det börjar hända saker redan som följd av att man träffas kring patientprocessen och kvalitetsregistret.

– Vi använder kvalitetsregistren direkt i det dagliga patientprocessarbetet. Det är via dem vi följer upp vårt arbete för att se hur det går, så att vi kan göra förbättringar. Och i grupperna kommer frågor upp och vädras direkt, som till exempel kirurgernas metoder kopplat till patienternas kommande rehabilitering.

Basen för jämlik vård

Björn Ohlsson demonstrerade hur data finns tillgängliga för alla via RCC Syds hemsida.

– Man kan lätt se hur nära måluppfyllelse varje region eller landsting ligger. Och i modeller för utdata som uppdateras ofta gör vi förändringar som kommer att ha stor betydelse för behandling av cancerpatienter.

Trender och skillnader mellan olika regioner framgår vilket kan blottlägga skillnader i behandlingsmetoders effektivitet. Genom registrens goda täckning kan de studerade grupperna bli tillräckligt stora för att bidra med kraftfulla slutsatser. Därmed kan förbättringar göras snabbare än om man måste invänta resultat från forskningsstudier.

– I en region ser vi exempelvis att frekvensen omoperationer är hög. Med fortsatta analyser av registerdata kan vi studera om det är en systematisk skillnad eller något som kan förklaras av slumpen. Eller när vi ser långa väntetider någonstans går vi vidare och tittar på om det kan bero på till exempel personalbrist eller bristande rutiner. På så sätt kan vi upptäcka och sedan förebygga skillnader som beror på geografisk hemvist eller annat som motverkar en jämlik vård. Tack vare vad vi sett i kvalitetsregistret har vi kunnat upprätta gemensamma riktlinjer, säger Björn Ohlsson.