Internationella lymfomdagen 15 september

Sidan publicerades 15 september 2015

Mats Jerkeman, överläkare på Skånes onkologiska klinik och regional patientprocessledare för lymfom berättar om forskning och nya vårdprogram.

Maligna lymfom är tumörer utgående från immunsystemet. De innefattar ca 60 olika undergrupper med vitt skilda kliniska förlopp. Behandlingen av lymfom är en av framgångssagorna inom cancerområdet, och för de flesta former av lymfom kan vi idag erbjuda effektiva behandlingar som ofta kan bota sjukdomen eller ge en lång period med symptomfrihet, i kombination med hög livskvalitet.

Forskningen idag

I södra Sverige har vi sedan många år bedrivit forskning kring samtliga aspekter av lymfom: studier av tumörbiologi, utveckling av diagnostik, samt populationsbaserade studier utgående från det Svenska Lymfomregistret.

Sedan januari 2013 bedriver vi insamling av viabelfrysta tumörceller, plasma, serum och helblod från alla nydiagnosticerade lymfompatienter i Södra sjukvårdregionen (VIOLA), en unik resurs för translationell forskning. Vi har också påbörjat insamlingen av paraffinbäddad lymfomvävnad till en biobank för forskningsändamål – BLISS, för patienter diagnosticerade med lymfom fr o m år 2000.

Nya behandlingar och vårdplaner

Unikt i Sverige är att vi också kunnat initiera egna kliniska prövningar med nya läkemedel för lymfombehandling. Ett stort antal nya läkemedel har nyligen godkänts eller är under utprövning för behandling av dessa patientgrupper, och det pågår nu ett omfattande arbete för att fastslå hur detta bäst ska komma patienterna till nytta. I detta arbete ingår att ta fram nationella vårdprogram, där vi helt nyligen publicerat ett vårdprogram för aggressiva B-cellslymfom, vilket inkluderar den vanligaste formen av lymfom, diffust storcelligt B-cellslymfom. Vårdprogram för follikulärt lymfom, mantelcellslymfom och T-cellslymfom är nu också under utarbetande, liksom standardiserade vårdförlopp, vilket vi hoppas ska effektivisera det initiala omhändertagandet för alla patienter med lymfom i landet.

--------------------------------------------------------------

Om internationella lymfomdagen

Den 15 september är det internationella lymfomdagen. I Sverige insjuknar ungefär 2000 personer varje år, internationellt är antalet lymfomdiagnoser över 500 000 per år (2012). Internationella lymfomdagen har bland annat som mål att öka kunskapen om lymfom, minska antalet feldiagnoser och minska klyftorna i den internationella vården. Läs mer på: http://www.lymphomacoalition.org/