Nyheter

Samverkan
Ytterligare sex vårdförlopp klara

SKLs beslutsgrupp för standardiserade vårdförlopp fastställde den 24 november ytterligare sex av årets tretton vårdförlopp för preliminärt införande under nästa år.

Samverkan
Miljoner till landstingen

Regeringen beslutade idag att betala ut 206 miljoner kronor till landsting som redovisat sitt arbete med att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården. I redovisningen ska framgå att standardiserat vårdförlopp införts för fem pilotdiagnoser.

Samverkan
RCC debattsvarar: HPV-vaccinerna effektiva !

I en debattartikel i SvD den 20/11 påstås att vaccinerna mot HPV har ”måttlig” effekt. RCCs nationella arbetsgrupp för cervixcancerprevention menar att artikeln bygger på ett antal missuppfattningar och försöker felaktigt ge en bild av att forskare skulle vara oeniga om att vaccinerna förebygger cancer.

Syd
RCC Syds plan för kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning identifieras som en nyckelfråga för framtidens cancervård. RCC har ett uppdrag inom området. RCC Syd har genomfört kompetensinventeringar och tagit fram förslag till kompetensförsörjning inom flera områden som patologi och PET/CT-diagnostik samt diagnostik, behandling och uppföljning av prostatacancer och lungcancer. För det fortsatta arbetet inom området har RCC Syd utarbetat en regionalkompetensförsörjningsplan.

Samverkan
Uppföljningen av vårdförloppen igång!

Systemet för nationell uppföljning av standardiserade vårdförlopp i cancervården är nu riggat. Tre landsting har börjat rapportera patienter som genomgått ett standardiserat vårdförlopp. Tolv ytterligare startar rapporteringen inom kort. Majoriteten av landstingen har infört standardiserat vårdförlopp inom alla fem föreskrivna diagnoser.

Samverkan
Ytterligare två vårdförlopp på remiss

Utveckling av standardiserade vårdförlopp för införande under 2016 pågår inom tretton diagnoser. De sista två går nu ut till verksamheterna på remiss, med sista svarsdatum den 3 december. För övriga elva har remissperioden avslutats.

Samverkan
Nytt vårdprogram KML

Ett nytt nationellt vårdprogram för kronisk myeloisk leukemi (KML) har nu fastställts och publicerats. Det nya vårdprogrammet ersätter de tidigare behandlingsriktlinjerna från 2013.

Samverkan
Fler njurcancerpatienter utreds med datortomografi

2014 utreddes 89 procent av alla njurcancerpatienter med datortomografi thorax, detta för att utesluta metastaserad sjukdom vid diagnos. 2005 var andelen patienter med DT thorax 60 procent. Målvärdet är 90 procent vilket nås av fyra regioner i landet. Det är resultat som finns i årets kvalitetsregisterrapport för njurcancer.

Syd
Nätverk i södra sjukvårdsregionen för cancerpatienters sexuella hälsa

Nätverket för sexualrådgivare inom cancervården i södra sjukvårdregionen bildades för ungefär ett år sedan, på initiativ av Tina Nevin, sexolog i Växjö. Nätverket för sexualrådgivare består idag av ca tretton kliniska sexologer och sjuksköterskor från sjukvårdsregionens olika sjukhus. Den största patientgruppen som nätverket arbetar med är prostatacancerpatienter, andra patientgrupper som ingår är peniscancer, testikelcancer och olika former av gynekologisk cancer.

Syd
Cancerincidensen i södra sjukvårdsregionen 2014

RCC Syd har till Socialstyrelsen sammanställt cancerincidensen i södra sjukvårdsregionen för år 2014. Totalt diagnostiserades 12864 cancrar, varav 9166 i Skåne, 1412 i Kronoberg, 1230 i Blekinge och 1055 i södra Halland. Som förväntat och förutsett i regionens cancerplan "Delar i en helhet" ökar antalet cancerfall i regionen med ca 600 fall om året.