Nationella tarmcancerdagen 17 mars

Sidan publicerades 17 mars 2015

Tarmcancer är den näst vanligast cancerformen hos både kvinnor och män i Sverige. Drygt 6000 personer drabbas årligen, av tumörerna finns 2/3 i tjocktarmen och 1/3 i ändtarmen. Operation är den viktigaste behandlingen. Vid ändtarmscancer ges ofta förbehandling med strålbehandling och vid både tjock- och ändtarmscancer ges efterbehandling med cytostatika till patienter vars tumörer visar spridning till lokala lymfkörtlar. Den viktigaste åtgärden för att bota fler patienter är att hitta fler tumörer tidigt, dvs innan de hunnit sprida sig. På det sättet ökar man möjligheten att operationen blir botande. Vi har ställt frågor kring tarmcancer till Mef Nilbert, chef vid RCC Syd.

Kan tarmcancer förebyggas?

Ohälsosamma matvanor med hög andel fett och kött, rökning, hög alkoholkonsumtion, låg fysisk aktivitet samt övervikt och fetma är kopplat till ökad risk för tarmcancer. Man tror att upp till 1/3 av tarmcancer orsakas av levnadsvanor.

- Med hälsosamma levnadsvanor kan vi minska antalet tarmcancerfall. Givetvis skulle det också minska flera andra cancerformer och tex hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

Hur kan man hitta tarmcancer tidigare?

Screening, dvs befolkningskontroll, för tarmcancer rekommenderas av EU sedan 2003. Stockholm och Gotland har introducerat detta med goda erfarenheter. Nu pågår en nationell studie, den sk. SCREESCO- studien, där 200 000 svenskar deltar för att undersöka vilken form av screening som är mest effektiv. Man jämför analys av blod i avföringen med kikarundersökning, sk. koloskopi.

- När studien är klar, om 2 år, ser jag det som ytterst viktigt att alla svenskar - oavsett bostadsort - ges möjlighet till tarmcancerscreening. Det är en jämlikhetsfråga och det handlar om att kunna spara 400 liv om året - lika många som idag dör i trafiken.

Vilken är den största nyheten inom behandling av tarmcancer?

- Användning av titthålskirurgi. Vi har legat efter andra delar av Sverige och andra länder när det gäller användning av detta, men senast året har kirurgerna utbildat sig och nu erbjuds detta i ökande omfattning. Allra flest opereras nu med titthålskirurgi i Halland.

Vad är nytt inom forskning?

- Vi har en spännande studie på gång kring acetylsalisylsyra i lågdos. Detta är samma behandling som många patienter står på för att förhindra stroke, t ex i form av Trombyl. Tillsammans med forskare i Uppsala och Stockholm planerar vi en studie där patienter med tarmcancer erbjuds Trombyl efter operation. Det tycks dramatiskt minska risken för återfall - men det finns en hake. Det har inte effekt hos alla patienter utan en undergrupp med vissa avvikelser i tumörcellerna så det måste man analysera för. Därför är utveckling av molekylär diagnostik och när koppling till de läkare som behandlar tarmcancer en prioriterad fråga.