Nyheter

Samverkan
Nytt nationellt vårdprogram för lungcancer

Ett nytt nationellt vårdprogram är nu publicerat här på cancercentrum.se. Det innehåller dels rekommendationer om utredning och behandling baserade på faktagranskning, dels avsnitt som är mer av lärobokskaraktär.

Syd
Nytt nationellt vårdprogram lungcancer

Arbetet med detta nationella vårdprogram för lungcancer initierades av Planeringsgruppen för lungcancer men har slutförts i ett samarbete med Regionala cancercentrum i samverkan.

Syd
Nationella tarmcancerdagen 17 mars

Tarmcancer är den näst vanligast cancerformen hos både kvinnor och män i Sverige. Drygt 6000 personer drabbas årligen, av tumörerna finns 2/3 i tjocktarmen och 1/3 i ändtarmen. Operation är den viktigaste behandlingen. Vid ändtarmscancer ges ofta förbehandling med strålbehandling och vid både tjock- och ändtarmscancer ges efterbehandling med cytostatika till patienter vars tumörer visar spridning till lokala lymfkörtlar. Den viktigaste åtgärden för att bota fler patienter är att hitta fler tumörer tidigt, dvs innan de hunnit sprida sig. På det sättet ökar man möjligheten att operationen blir botande. Vi har ställt frågor kring tarmcancer till Mef Nilbert, chef vid RCC Syd.

Syd
Handlingsplaner inlämnade

Enligt avtal mellan regeringen och SKL ska landstingen lämna in en handlingsplan för de fem utvalda diagnoserna till regeringen (AML, huvud- halscancer, matstrupe- och magsäckscancer, prostatacancer samt cancer i urinblåsa och urinvägar), där det beskrivs hur införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården ska gå till. Södra sjukvårdsregionen, dvs. Region Skåne, Region Kronoberg, Landstinget Blekinge samt Region Halland, har nu lämnat in sina handlingsplaner.

Syd
Behandling av peniscancer efter beslutet om nivåstrukturering

Peniscancer drabbar cirka 140 män per år och merparten av dessa behöver kirurgi och/eller tilläggsbehandling med strålterapi och kemoterapi. Idag är denna vård, efter beslut om nivåstrukturering, förlagd till de två utsedda nationella centrumen Skånes universitetssjukhus (SUS) och Universitetssjukhuset i Örebro.