PET-CT-diagnostik bristområde med ökande behov

Sidan publicerades 29 maj 2015

PET-undersökningar i södra sjukvårdsregionen utförs idag vid Klinisk Fysiologi och nuklearmedicin, VO Bild och funktion vid Skånes universitetssjukhus (SUS) (4699 undersökningar år 2014) och vid den nystartade PET-enheten vid Röntgenavdelningen i Växjö (med planerat antal på 460 undersökningar per år med nuvarande drift).

PET-undersökningar i södra sjukvårdsregionen utförs idag vid Klinisk Fysiologi och nuklearmedicin, VO Bild och funktion vid Skånes universitetssjukhus (SUS) (4699 undersökningar år 2014) och vid den nystartade PET-enheten vid Röntgenavdelningen i Växjö (med planerat antal på 460 undersökningar per år med nuvarande drift).

Under våren 2015 har en bristsituation uppstått där de aktuella väntetiderna ökat från 1-2 veckor till 3-4 veckor, vilket förklaras av ökad efterfrågan. Kapacitetsbristen förklaras dels av att antalet PET-CT maskiner är för få men också att det finns en kompetens- och medarbetarbrist inom PET-CT diagnostik i Södra sjukvårdsregionen med avseende på biomedicinska analytiker, röntgensköterskor och läkare inom nuklearmedicin och radiologi.

Efterfrågan av PET-CT förväntas att öka ytterligare under hösten 2015 samt 2016 då standardiserade vårdförlopp för cancer införs. De standardiserade vårdförloppen innebär att kravet på snabb handläggning ökar. Ett ökat behov av PET-CT utrustning och kompetens motiveras av nya indikationer för PET-CT, inom cancer såväl som andra diagnoser, undersökning tidigare i vårdflödena, en reellt ökad användning vid vissa diagnoser, minskad nyttjandegrad för att klara de väntetidsuppdrag som kopplas till standardiserade vårdförlopp och nya undersökningsmöjligheter med fler tillgängliga spårsubstanser.

Mot denna bakgrund har behoven inom PET-diagnostiken kartlagts i föreliggande rapport i samarbete mellan Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), Klinisk fysiologi och nuklearmedicin vid SUS och Röntgenavdelningen i Växjö. Rapporten har kvalitetsgranskats av en referensgrupp.

Du når rapporten här: PET-CT-150522.pdf