Varje dag räknas

Sidan publicerades 10 februari 2015

Fullt hus vid informationsdag om kortare väntetider i cancervården.

Den 5 februari träffades personal inom cancervården och primärvården för en informationsträff och kick-off med anledning av den nationella satsningen på att korta väntetiderna i cancervården. Satsningen är ämnad att genom ekonomiska incitament premiera landstingens arbete med att skapa snabba vårdförlopp mellan remiss och behandlingsstart enligt dansk och norsk förebild. Satsningen går ut på att eliminera omotiverade väntetider, skapa mer likvärdig cancervård och göra cancerpatienterna mer nöjda. Detta ska bland annat göras genom att optimera ledtiderna i cancervårdsprocesserna.

Inledde dagen gjorde Helena Brändström som är nationellt ansvarig projektledare för satsningen på RCC. Hon informerade deltagarna om att det på grund av de fortsatt stora skillnaderna i väntetider mellan olika diagnoser nu ska satsas 500 miljoner kronor per år i 4 år för att förbättra situationen. Vidare förklarade hon hur ett standardiserat vårdförlopp ser ut från välgrundad misstanke till start av första behandling. De standardiserade vårdförloppen som införs under 2015 är följande diagnoser:

  • Akut myeloisk leukemi (Blodcancer)
  • Huvud- halscancer
  • Matstrupe- magsäckscancer
  • Prostatacancer
  • Cancer i urinblåsa och urinvägar

Under 2015 ska ytterligare 10 standardiserade vårdförlopp utvecklas. Landstingen ska ta fram handlingsplaner senaste 15 mars för hur de avser att införa standardiserade vårdförlopp.

Deltagarna fick även ta del av hur arbetet fortskrider hos de fem pilotprocesserna, genom presentationer av dess regionala processledare. Det blickades även över sundet samt till grannlandet Norge som arbetar med Pakkeforlöb idag. En film där Peter Vedsted, professor på hälsodepartementet i Danmark, berättar om Danmarks införande och arbete med Pakkeforlöb visades av RCC Syds verksamhetschef Mef Nilbert. Mef uppmanade till studiebesök till både Norge och Danmark för utbyta kunskaper och få inspiration.

Annette Säfholm och Lisa Rydén som arbetar med satsningen hos RCC Syd poängterade att det viktigaste nu är att utgå från lokala multidisciplinära grupper och identifiera flaskhalsar, lyfta problem och erfarenheter och att återkoppla till RCC Syd.

Johan Cosmo, cancersamordnare Region Skåne, gav en dragning om hur planerna ser ut för Region Skåne i detta arbete och lyfte vikten av att få Primärvården, röntgen, patientföreträdare med flera involverade direkt från start. Den viktiga koordinatorsfunktionen bör också diskuteras och ses över.

Ingrid Bengtsson Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Skåne, avslutade dagen med att poängtera att detta handlar mycket om attityd och arbetssätt och att alla ska tänka på att detta inte är ett projekt utan ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Informationsmaterial om standardiserade vårdförlopp