Både ris och ros till RCC och landstingen i Socialstyrelsens uppföljning

Sidan publicerades 24 februari 2015

Ett regionalt cancercentrum uppfyller helt kriterierna för andra årets verksamhet. Allt fler konkreta resultat går att se och förtroendet för RCC i regionerna är högt. Men samverkan med sjukhusledningar och verksamhetschefer är fortsatt en utmaning och det saknas ibland politiska beslut för de planer RCC tar fram. Det konstaterar Socialstyrelsen i sin rapport över 2014 års uppföljning av RCC.

Socialstyrelsens uppföljning genomförs genom årliga platsbesök hos samtliga RCC. Myndigheten ska i dialogform följa, stödja och stimulera arbetet, dokumentera hur uppbyggnaden fortlöper, identifiera svårigheter och utmaningar och följa upp effekterna av etableringen ur olika intressentperspektiv.

Kommit långt med patientmedverkan

Socialstyrelsen konstaterar efter uppföljningen av det andra verksamhetsåret att etableringen av de sex regionala cancercentrumen är i full gång och att RCC generellt har kommit långt med såväl patientperspektiv och patientmedverkan i utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbetet inom palliativ vård och rehabilitering har fått stor uppmärksamhet i regionerna och allt fler nationella vårdprogram tas fram och införs i regionerna.

Förtroendet för RCC i regionerna är överlag högt. Samtliga RCC har en god samverkan med högsta hälso- och sjukvårdsledningen och med medarbetare i sjukvården där det lokala utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt.

Samverkan mellan RCC och landstingen en utmaning

Det finns dock utmaningar, exempelvis vad gäller samverkan med sjukhusledningar och verksamhetschefer. Inom flera regioner saknas också politiska beslut från landstingen och regionerna för de planer som RCC tar fram.

Dessutom finns hos en del intressenter en viss oro för att det blir svårt och tidskrävande att genomföra planerna och att följsamheten till dem inte sker i önskvärd omfattning. En annan utmaning är att få med primärvården och den kommunala vården i utvecklingsarbetet.

Läs Socialstyrelsens rapport Uppföljning av regionala cancercentrum 2014 (pdf)

Fakta

Under 2014 följde Socialstyrelsen upp nedanstående kriterier:

  • Det finns en långsiktig utvecklingsplan för regionens cancervård, beslutad av landstings/regionledningar.
  • Det finns en plan för nivåstrukturering, beslutad av landstings/region-ledningar.
  • Det finns en plan för psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård av god kvalitet i hela regionen och arbetet med att implementera planen har inletts.
  • En plan för utbildning och långsiktig kompetensförsörjning har beslutats av landstings/regionledningar och implementeringen av planen har inletts