Nationell konferens förbättrar vården

Sidan publicerades 10 december 2015

Skånes universitetssjukhus (SUS) skriver om hur MDK förbättrar peniscancervården och Stefan Rydén, RCC Syd, kommenterar.

Den första januari i år blev SUS, tillsammans med Örebro, nationellt centrum för peniscancer. 11 månader senare är den tydliga vinsten den veckomässiga nationella konferensen.

-Den har både samlat och ökat kompetensen kring sjukdomen, och gett patienterna en bättre och mer rättvis bedömning, säger Ulf Håkansson, överläkare i urologi och ordförande i den nationella styrgruppen för peniscancer.

Det har gått knappt ett år sedan SUS blev nationellt peniscancercentrum och pilotprojekt i regeringens ambition att centralisera behandling av ovanliga cancersjukdomar, så kallad nationell nivåstrukturering. Bakgrunden till beslutet är att man tidigare spritt ut behandlingen av ett litet antal patienter (ca 140st/år) på väldigt många sjukhus, med begränsad erfarenhet som följd.

Om piloten visar sig lyckad står andra cancersjukdomar på tur.
Ulf Håkansson tar emot på sitt arbetsrum vid Urologi i Malmö, där man valt att samla verksamheten på SUS. Han beskriver det som att man i stort sett börjat från grunden. Centraliseringen och den nationella ronden har förändrat mycket till det bättre.

-Varje tisdag har vi en multidisciplinär rond där vi, tillsammans med övriga sex regioner, går igenom samtliga peniscancerfall i Sverige, berättar Ulf. Att se tio gånger så många fall som tidigare, och att kunna bedöma dessa med andra läkare med annan spetskompetens gör att vi alla lär oss mycket.

Att kirurgerna genomför mångfaldigt fler antal ingrepp jämfört med tidigare har så klart också betydelse för deras erfarenhet och vårdens kvalitet.

Utvärdering 2017
Den upplevda skillnaden är helt klart påtaglig. Eftersom register med data släpar efter något är det emellertid för tidigt att statistiskt se vilken effekt centraliseringen haft på alla delar, till exempel vårdförloppet.

-Ambitionen är helt klart att göra ledtiderna kortare, det kan vi se först senare. Men det har i alla fall inte blivit sämre.
2017 ska nivåstruktureringen av peniscancer utvärderas. Men redan nu har man sett uppenbara vinster för patienterna och nationell nivåstrukturering har påbörjats för andra ovanliga cancerdiagnoser.

-Oavsett vad utslaget blir i utvärderingen kan jag inte se att vi kommer gå tillbaka till det som varit, avslutar Ulf.

(Källa: Region Skånes intranät, VGI)

------------------------------------------------------------

Stefan Rydén, medicinsk rådgivare på RCC Syd och ordförande i RCC i samverkans nationella arbetsgrupp för nivåstruktureringen ser vinster med den nationella konferensen, MDK:

Utvecklande för vården
- För södra sjukvårdsregionens del ser jag att erfarenheterna av den nationella MDK är goda, det finns ett så tydligt lärandemoment i deltagandet vilket kan motivera deltagande även om man själv bara har anmält något enstaka fall. Det kan vara en bra investering i tid, vilket ibland ifrågasätts. En annan fördel är att det ökande antalet patienter som diskuteras på den nationella MDK ger möjlighet till att allt fler patienter får tillgång till en kvalificerad bedömning. Antalet operationer per kirurg har ökat och ger bra förutsättningar för förbättrad kvalitet.

Patienters och närståendes perspektiv blir tydligare
- Vidare kan vi konstatera att det ökade antalet talar för att allt fler patienter remitteras till nationellt centrum. Som resultat av det nationella uppdraget finns nu mer och lättillgänglig patientinfo. Verksamheten ska utvärderas 2017 och i samband med den utvärderingen är det viktigt att få in synpunkter på vården från patienter och närstående.