Kortare ledtider för Huvud- Halscancer

Sidan publicerades 10 december 2015

I september höll RCC Syd och Registercentrum Syd kvalitetsregisterdagarna i Lund. Professor Johan Wennerberg vid ÖNH-kliniken i Lund visade exempel från Svenskt Kvalitetsregister för Huvud- och Halscancer. Fler än 10 000 patienter har registrerats, vilket är över 99 procent av patienterna under perioden 2008-2014.

– Bara det faktum att vi började prata om och registrera ledtider gjorde att de förkortades. Och sedan vi började mäta har exempelvis mediantiden från remiss till behandlingsstart minskat med cirka en månad för patienter med stämbandscancer såväl som för gruppen med halsmandel- eller tungbascancer, säger Johan Wennerberg.

Johan Wennerberg har tidigare pekat på att antalet patienter med cancer i halsmandlar och svalg ökar kraftigt. Patienterna som drabbas är oftast i yngre medelåldern och man ser en förväntad fördubbling av antal insjuknande vart fjortonde år, en ökningstakt som är betydligt högre än för exempelvis malignt melanom. Beredskap krävs.

– Vi går vidare och studerar kvalitetsregistren för att se vilka flaskhalsarna är för olika diagnosgrupper och vid olika sjukhus när det gäller att ställa rätt diagnos i rätt tid. Och skillnader i utfall mellan olika sjukvårdsregioner kan tyda på skillnader i behandlingsmetoders effektivitet.

Data ger mandat
Johan Wennerberg visade att ledtidsdata från kvalitetsregistret för huvud- och halscancer tidigare avslöjat långa ledtider som legat på en relativt konstant nivå, ett tecken på brister i struktur och logistik snarare än bristande resurser. Det var en observation som kunde omvandlas till förbättring.

– Tack vare ledtidsdata från kvalitetsregistret fick vi mandat att jobba på ett nytt sätt och 2013 kunde vi etablera vårt sydsvenska snabbspår till strålbehandling av huvud- och halscancer.

Nu visar grafiken från kvalitetsregistret en förbättring med betydligt kortare ledtid från beslut till behandlingsstart inom södra regionen, och i jämförelse med övriga landet.

Upptäckt och handling
Ett annat exempel är behandling av stämbandscancer. Enligt standardsystemet TNM bedöms cancertumörens utbredning med stadier T1-T4 där T1 är minst och med bäst prognos och T4 sämst. Enligt rådande princip behandlas patienter med stadium T4 med bortoperation av struphuvudet medan stadium T3 istället strålbehandlas följt av beslut om operation eller inte operation beroende på resultatet av strålbehandlingen.

– I kvalitetsregistrets samlade data såg vi oväntat en sämre överlevnad i T3-gruppen än i T4-gruppen. Det är en upptäckt som vi måste gå vidare med och studera orsaken till. Detta kan ha direkt påverkan på våra behandlingsstrategier i fortsättningen, säger Johan Wennerberg.

Regioner behandlar olika
Kvalitetsregisterdata avslöjar stora olikheter mellan sjukvårdsregionerna i behandling av stämbandscancer T1 och tungbascancer.

– Med hjälp av registerdata kan vi direkt ställa sådana skillnader mot patienternas överlevnad och livskvalité. Det blir möjligt att snabbare förändra behandlingsstrategier till det bättre. Och där utfallet i överlevnad är lika mellan regioner trots olika behandlingar är det viktigt att utnyttja kvalitetsregistren för att se om det finns skillnader i exempelvis sammansättning av patientgruppen, biverkningar, livskvalité eller hälsoekonomi, säger Johan Wennerberg.