Överenskommelsen Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2021

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2021 fortsätta och förstärka det samlade arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Förutsatt att riksdagen ställer medel till förfogande avser regeringen att avsätta totalt 600 miljoner kronor per år 2021 – 2023. Av dessa avsätts 500 miljoner till 2021 års överenskommelse.

Överenskommelsens innehåll

Överenskommelserna mellan regeringen och SKR är ett effektivt verktyg för att driva utvecklingen framåt med utgångspunkt i cancerstrategin. Enligt överenskommelsen ska RCC i samverkan vara nationellt stödjande, stimulerande och samordnande i arbetet med att utveckla cancervården enligt intentionerna i cancerstrategin.

I överenskommelsen anges att RCC och RCC i samverkan är en förutsättning för det nationella arbetet. Som sammanhållande och stödjande part för RCC i samverkan har SKR en central roll i det nationella arbetet. Medel till RCC och RCC i samverkan kan därför beslutas inom ramen för överenskommelsen mellan staten och SKR så länge SKR är stödjande och sammanhållande part för RCC i samverkan.

Ramarna för arbetet med att stärka cancervården sträcker sig till år 2023, medan insatserna vidareutvecklas och anpassas årligen för att möta de utmaningar som den svenska cancervården står inför i dag och i framtiden.

Insatserna i överenskommelsen delas in i tre områden som motsvarar cancerstrategins delar:

  • Prevention och tidig upptäckt
  • Tillgänglig och god vård m.m., med fokus på patienten
  • Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning

Till varje område kopplas ett antal insatser som ska genomföras under åren 2021-2023.

Inom området prevention och tidig upptäckt ska RCC i samverkan bland annat påbörja genomförandet av en plan för att förebygga cancersjukdom och stödja regionernas arbete med organiserad prostatacancertestning, återstart av screeningverksamheten och införandet av screening för tjock- och ändtarmscancer.

Inom området tillgänglig och god vård är de två huvudområdena att med fokus på patienten fortsätta arbetet med SVF och barncancer. Insatserna är en fortsättning på det arbete som bedrevs under 2020. Därutöver har insatser inom rehabilitering och palliativ vård tillkommit.

Inom området kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning ryms bland annat insatser för fortsatt arbete med kunskapsstöd och kunskapsimplementering i cancervården, till exempel nationella vårdprogram, uppföljning av läkemedelsanvändning och utbildningsinsatser. Vidare ingår insatser för att analysera i vilken utsträckning cancervården har påverkats av pandemin och hur deltagandet av cancerpatienter i kliniska studier har påverkats.

Överenskommelse om en jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2021 (pdf, nytt fönster)

Överenskommelsens ekonomiska omfattning

370 miljoner

Stimulansmedel till regionerna för fortsatt införande av det gemensamma nationella systemet med standardiserade vårdförlopp.

9 miljoner

Till SKR för Regionala cancercentrum i samverkans (RCC) arbete med att ge nationellt stöd till RCC och regionernas införande av standardiserade vårdförlopp.

16 miljoner

För regionalt stöd genom RCCs stödjande, stimulerande och sammanhållande arbete.

80 miljoner

För arbetet inom barncancerområdet. Medlen fördelas lika mellan de regionala cancercentrumen.

25 miljoner

Till RCC och SKR för övrigt nationellt och regionalt utvecklingsarbete avseende nationella vårdprogram, regimbiblioteket, läkemedelsuppföljning, patientkontrakt, kompetensförsörjning, forskning m.m.