Överenskommelsen jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022

Regeringen och SKR har träffat en överenskommelse om att under 2022 fortsätta arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Överenskommelsen för 2022 omfattar totalt 530 miljoner kronor.

Överenskommelsens innehåll

Regeringen avser att fortsätta avsätta 600 miljoner kronor per år 2021–2023 för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård, förutsatt att riksdagen ställer medlen till förfogande. Av dessa omfattar överenskommelsen 530 miljoner kronor. Överenskommelserna mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är ett effektivt verktyg för att driva utvecklingen framåt med utgångspunkt i cancerstrategin.

Enligt Överenskommelsen ska RCC i samverkan ska vara nationellt stödjande, stimulerande och samordnande i arbetet med att utveckla cancervården enligt intentionerna i cancerstrategin.

Ramarna för arbetet sträcker sig därmed till år 2023 medan de årliga insatserna som genomförs vidareutvecklas och anpassas årligen för att möta de utmaningar som den svenska cancervården står inför i dag och i framtiden samt för att säkerställa att cancerstrategin förnyas och hålls relevant.

Insatserna i denna överenskommelse delas in i fyra områden som motsvarar cancerstrategins delar:

  • Prevention och tidig upptäckt
  • Tillgänglig och god vård m.m. med fokus på patienten
  • Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning.
  • Tillgång till och användning av medicinska teknologier

Till varje område kopplas ett antal insatser som ska genomföras under åren 2021–2023.

Överenskommelse för jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022 (pdf, nytt fönster)

Prevention och tidig upptäckt

Inom området prevention och tidig upptäckt ska RCC i samverkan fortsatt arbeta i enlighet med en handlingsplan med att förebygga cancersjukdom, och tillsammans med relevanta aktörer medverka till att allmänheten får evidensbaserad information baserad på Europeiska kodexen mot cancer, om att risken för att insjukna i cancer kan minskas genom en hälsofrämjande livsstil där särskilda insatser bör göras vad gäller alkoholens betydelse för ökad cancerrisk.

RCC i samverkan ska också fortsätta att stötta regionernas arbete med organiserad prostatacancertestning, stödja regionernas screeningverksamhet samt införandet av screening av tjock- och ändtarmscancer.

En särskild satsning för att utrota livmoderhalscancer ska göras genom att 30 000 000 kronor tilldelas SKR för att genom respektive RCC stödja regionerna i arbetet med att utrota livmoderhalscancer samt till nationell samordning för att effektivisera implementeringen t ex genom att underlätta erfarenhetsutbyte, möjliggöra gemensamma kommunikationsinsatser och uppföljning.

Tillgänglig och god vård m.m. med fokus på patienten

Inom området tillgänglig och god vård m.m., med fokus på patienten, är huvudområdena arbete med standardiserade vårdförlopp, barncancer, Min vårdplan samt rehabilitering och palliativ vård. Insatserna är en fortsättning på det arbete som bedrevs under 2021.

Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning

Inom området kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning ryms i överenskommelsen insatser för att fortsatt arbeta med kunskapsstöd och kunskapsimplementering i cancervården, t ex nationella vårdprogram, uppföljning av läkemedelsanvändning och utbildningsinsatser.

RCC i samverkan ska även genomföra en bench-marking för att klarlägga var svensk strålbehandling står i förhållande till övriga nordiska länder och stödja universitetssjukhusen i att uppnå status som comprehensive cancer center (CCC).

Tillgång till och användning av medicinska teknologier

Inom området tillgång till och användning av medicinska teknologier ska RCC i samverkan ska stödja implementeringen av precisionsdiagnostik inom cancer över landet för att säkerställa jämlik och effektiv cancervård.

Nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin från 2009 utgör grunden för arbetet med att utveckla cancervården i Sverige. År 2018 togs den långsiktiga inriktningen för framtidens cancervård fram som fokuserar på arbetet fram till år 2025, men har också en vision och ett antal mål med en ännu längre tidshorisont.

Den långsiktiga inriktningen lyfter liksom cancerstrategin vikten av att förebygga och tidigt upptäcka cancer, patientens ställning och jämlikhet i vården, kunskapsutveckling och kompetensförsörjning samt organisation och ledarskap.

Under 2021 lanserade EU en cancerplan. EU:s plan mot cancer syftar till insatser mot cancer i alla stadier. Planen ligger väl i linje med den svenska cancerstrategin. Överenskommelserna inom cancerområdet blir ett viktigt verktyg för att arbetet inom de centrala åtgärdsområdena drivs framåt på ett sätt som gagnar både den svenska cancervården och EU:s utveckling inom cancerområdet.

Överenskommelsens ekonomiska omfattning

365 miljoner

Till regionerna för arbete med standardiserade vårdförlopp (SVF).

10 miljoner

Till RCC samverkan för nationellt stöd i för arbetet med SVF.

16 miljoner

För regionalt stöd genom RCCs stödjande, stimulerande och sammanhållande arbete.

80 miljoner

För arbetet inom barncancerområdet. Medlen fördelas lika mellan de regionala cancercentrumen.

25 miljoner

Till RCC för sjukvårdsregionalt stöd i arbetet med SVF och övrigt arbete i enlighet med överenskommelsen.

20 miljoner

Till RCC i samverkan för övrigt nationellt utvecklingsarbete i enlighet med överenskommelsen.

9 miljoner

Till RCC för övrigt samverkansregionalt utvecklingsarbete i enlighet med överenskommelsen.

30 miljoner

För arbetet med att utrota livmoderhalscancer. SKR fördelar medlen genom RCC i samverkan.