Workshop om bäckencancerrehabilitering

Tid: 21 april 08:30 - 16:00

Plats: Gamla gästmatsalen, Medicon Village, Lund

I södra sjukvårdsregionen behandlas mer än 2000 patienter årligen för cancer i lilla bäckenet. Det handlar om rektalcancer, låg koloncancer, prostatacancer, urinblåsecancer och gynekologisk cancer. Stora framsteg har gjort de senaste år när det gäller behandlingen av dessa tumörer, och med modern kirurgi, strålbehandling och kemoterapi kan vi idag bota allt fler patienter. Men alla behandlingar av tumörer i bäckenet ger olika biverkningar i varierande grad i form av inkontinens, blås- och tarmtömningssvårigheter, smärtor, sexuell dysfunktion, infertilitet, prematurt klimakterium med mera. Besvär som i hög grad påverkar våra patienters livskvalitet, och där omhändertagande och rehabilitering inte har utvecklats på samma sätt som tumörbehandlingen.

I dagsläget saknas vårdprogram inom området, men samtidigt finns i regionen omfattande kunskap som dock inte är samordnad och synliggjord.

Det finns ett stort behov av ett samlat grepp kring dessa problem och arbete för att öka kunskapsnivån och säkra jämlik tillgång till bäckencancerbehandling.

Ur detta perspektiv har tanken på ett Bäckenrehabcentrum (BRC) vuxit fram. Idén kommer ursprungligen från Annika Sjövall som är regional processledare för kolorektalcancerprocessen inom RCC Stockholm-Gotland, och man verkar nu för att ett sådant centrum ska skapas inom varje RCC.

Inom RCC syd vill vi börja denna process med att inbjuda alla som är inblandade i omhändertagandet av patienter med cancer i lilla bäckenet till en workshop där vi får inventera kompetenser och behov och ta fram en handlingsplan för hur vi ska kunna förbättrar rehabiliteringen efter bäckencancerbehandling och skapa ett bäckenrehabcentrum i södra sjukvårdsregionen.

Målgrupp: Alla som är inblandade i behandling och omhändertagande av patienter med cancer i lilla bäckenet.

Tid: Torsdagen 21 april 2016 kl 8.30 – 16.00

Plats: Gamla gästmatsalen, Medicon Village, Lund

Mer information och anmälan