Stöd i arbetet med införande av standardiserat vårdförlopp

Välkommen att anmäla team till förbättringsprogram med syfte att ge teamet stöd i arbetet med införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården. Programmet är öppet för diagnosprocesser inom Södra sjukvårdsregionen. I första hand avser programmet de cancerdiagnoser som inför standardiserade vårdförlopp under 2015-2016.

Tid: 17 november - 7 september

Plats: Anselmssalen, Psykiatrihuset, Baravägen 1, Lund

Programmet fokuserar på patientprocessarbete, förbättringskunskap och produktions- och kapacitetsplanering med målet att arbeta mot det för processen uppsatta SVF.

Förbättringsprogrammet anordnas i samarbete mellan RCC Syd och Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, båda tillhörande Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning på förvaltning Koncernkontoret i Region Skåne.

Målgrupp

Multidisciplinärt-multiprofessionellt team för diagnosprocess som är i behov av stöd i arbetet med införandet av SVF.

Teamet bör bestå av koordinator, chef, LPPL samt de yrkeskategorier som arbetar i diagnosprocessen. Till det är det av största vikt att en patientrepresentant ingår i teamet. Teamets arbete ska utgå ifrån patientens perspektiv.

Teamen deltar med sin tid och sitt engagemang samt med det arbete som kommer att behöva göras på hemmaplan mellan mötestillfällena.

Programstart, datum och arbetsgång

Programperiod 2015-11-17 – 2016-09-07
Programmet inleds med en lokal träff före programstarten den 17 november.

Läs mer

Anmäl dig här