Min vårdplan urinblåsecancer

Min vårdplan är ett verktyg som möjliggör delaktighet och inflytande för patienten genom hela vårdförloppet. Min vårdplan urinblåsecancer innehåller all den information som kan vara relevant för en patient med diagnosen.

Du som vårdpersonal behöver göra ett urval av innehållet och uppdatera Min vårdplan löpande så att patienten får informationen hen behöver och önskar.

Formulären i Min vårdplan är valbara. Det behöver finnas lokala rutiner för hur din verksamhet följer upp och använder patientens formulärsvar.

Erbjud patienten i första hand digitala Min vårdplan via 1177. Digitalt finns funktioner som att svara på formulär, skicka meddelanden, planeringsverktyg med mera. Saknar patienten e-legitimation kan patientinformationen skrivas ut eller skickas till tryck. Du hittar Min vårdplan urinblåsecancer i PDF-format här på sidan.

Den senaste versionen av Min vårdplan urinblåsecancer publicerades 2022-02-24. Se versionsinformation för vad som ändrats sedan föregående version.

Versionsinformation Min vårdplan urinblåsecancer (pdf, nytt fönster)

Fertilitet och cancerbehandling (pdf, nytt fönster)

Botande behandling av urinblåsecancer (pdf, nytt fönster)

Bromsande och symtomlindrande behandling vid urinblåsecancer (pdf, nytt fönster)

Palliativ vård (pdf, nytt fönster)

Förberedelser inför en operation i narkos (pdf, nytt fönster)

Så går det till att sövas (pdf, nytt fönster)

Ryggbedövning (pdf, nytt fönster)

Transuretral resektion av urinblåsecancer, TUR-B (pdf, nytt fönster)

Cystektomi (pdf, nytt fönster)

Biverkningar och komplikationer efter en cystektomi (pdf, nytt fönster)

Biverkningar och komplikationer efter en operation (pdf, nytt fönster)

Fysisk aktivitet efter TUR-B eller cystektomi (pdf, nytt fönster)

Så sätter du dig upp efter en bukoperation (pdf, nytt fönster)

Cytostatikabehandling (pdf, nytt fönster)

Behandling mot illamående under cytostatikabehandling (pdf, nytt fönster)

Till dig som ska få cytostatika på sjukhuset (pdf, nytt fönster)

Strålbehandling vid urinblåsecancer (pdf, nytt fönster)

Kombination av cytostatika och strålbehandling – kemoradioterapi (pdf, nytt fönster)

Målriktad behandling (pdf, nytt fönster)

Instillationsbehandling med cytostatika (pdf, nytt fönster)

Instillationsbehandling med BCG (pdf, nytt fönster)

Behandling med blodfortunnande läkemedel (pdf, nytt fönster)

Behandling med kortison (pdf, nytt fönster)

Läkemedelsbehandling av sviktande erektionsförmåga (pdf, nytt fönster)

Central venkateter CVK (pdf, nytt fönster)

Perifert inlagd central venkateter PICC-line (pdf, nytt fönster)

Subkutan venport SVP (pdf, nytt fönster)

Kvarliggande kateter i urinblåsan (pdf, nytt fönster)

Att ha en kvarliggande kateter i urinblåsan (pdf, nytt fönster)

Urostomi – Brickeravledning (pdf, nytt fönster)

Kontinent kutan urinavledning (pdf, nytt fönster)

Ortotopt blåssubstitut (pdf, nytt fönster)

Patientinformationen kring behandlingar i regimbiblioteket

Patientinformation om läkemedelsregimer för urinblåsecancer, Regimbiblioteket

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan urinblåsecancer digitalt, via 1177.

För regioner eller verksamheter som vill ta fram lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift, kan tomma mallar användas.

Diagnosspecifik regional patientinformation

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Min vårdplan".

Prenumerera på nyheter från RCC

 

Inom vissa sjukvårdsregioner finns diagnosspecifik patientinformation. I de fall då regional diagnosspecifik patientinformation finns tillgänglig, hittar du den under rubriken Regionspecifikt innehåll. Notera att det finns olika förutsättningar för hur material och bilder får användas.

Nationella arbetsgruppen för Min vårdplan urinblåsecancer

Ordförande

Jessica Svens

processledare, sjuksköterska kirurgi

Karolinska Universitetssjukhuset

 

 

Deltagare

Jannica Ståleborg

kontaktsjuksköterska

Region Gävleborg

 

Anna-Karin Berkien

kontaktsjuksköterska

Skånes universitetssjukhus

Carolin Berggren

kontaktsjuksköterska

Region Östergötland

Ann-Catrin Nilsson

kontaktsjuksköterska

Region Västernorrland

Patientrepresentant

Carl-Henrik Sundin

Blåscancerförbundet