MENY

Gällande vårdprogram tjock- och ändtarmscancer

Korrigeringar i kapitel 16 2016-03-15

3. Epidemiologi

Introduktion

Kolorektal cancer är den tredje vanligaste cancerformen globalt sett, efter lung- och bröstcancer, med 1,2 miljoner nya fall per år. Incidensen varierar kraftigt (10-faldigt) mellan olika delar av världen. Högst incidens ses i Australien, Nya Zeeland och Västeuropa medan Afrika har lägst incidens. Under senare årtionden har incidensen ökat bland annat i Norge medan den minskat i USA. Årligen beräknas 0,6 miljoner individer i världen avlida på grund av kolorektal cancer, vilket motsvarar 8 %, av cancerorsakad död och den fjärde vanligaste dödsorsaken totalt.

Incidens

I Sverige har den åldersstandardiserade incidensen av koloncancer successivt ökat under de senaste årtiondena, medan rektalcancer haft en närmast oförändrad incidens (Figur 1). Under perioden 2007–2011 var antalet nya fall av koloncancer bland både män och kvinnor 42/100 000 (icke åldersstandardiserat), vilket motsvarar 4000 nya fall av koloncancer årligen. Incidensen av rektalcancer 2007–2011 var 25/100 000 bland män och 17/100 000 bland kvinnor, vilket innebär att över 1100 män och 800 kvinnor diagnosticeras med rektalcancer varje år. Sammanlagt är kolorektal cancer den tredje vanligaste cancerformen i Sverige, efter prostata- och bröstcancer. Var nionde (11 %) patient i Sverige med nydiagnosticerad malignitet, har en kolorektal cancer. Den åldersspecifika incidensen uppvisar ett karaktäristiskt och likartat mönster vid både kolon- och rektalcancer (Figur 2). Det innebär att kolorektal cancer är en ovanlig sjukdom bland unga. Under 2007–2011 diagnostiserades 4 % av all koloncancer och 5 % av all rektalcancer hos patienter yngre än 50 år. På motsvarande sätt var 29 % av patienter med koloncancer och 23 % av patienter med rektalcancer 80 år eller äldre vid diagnos.

Mortalitet

Den åldersstandardiserade mortaliteten för kolorektal cancer minskade i Sverige under 1970- och 80-talen men har legat tämligen konstant under de senaste tio åren (Figur 3). Under åren 2008–2012 var den årliga mortaliteten för koloncancer 19/100 000 bland män och 20/100 000 bland kvinnor, vilket motsvarar att ca 1800 personer avlider på grund av koloncancer varje år. Mortaliteten för rektalcancer var 9/100 000 bland män och 7/100 000 bland kvinnor, vilket motsvarar att 750 personer avlider årligen på grund av rektalcancer. Under perioden 2008–2012 utgjorde registrerade dödsfall i kolorektal cancer 11 % av all cancerorsakad död.

Överlevnad

Den relativa 5-års överlevnaden har förbättrats för både kolon- och rektalcancer under de senaste decennierna (Figur 4). För patienter diagnosticerade med koloncancer 2005–2009 var 5 års överlevnaden 61 % för män och 65 % för kvinnor och motsvarande för rektalcancer 61 % för män och 64 % för kvinnor.

Prevalens

Eftersom både incidens och överlevnad av kolorektal cancer har ökat under de senaste årtiondena, har också antalet individer som blivit behandlade för sjukdomen ökat allt mer (Figur 5). År 2010 var total prevalensen för kolorektal cancer nästan 44 000, motsvarande 444/100 000 män och 486/100 000 kvinnor. 

Figur 1. Åldersstandardiserad incidens per 100 000 för kolon- och rektalcancer, Sverige 1970–2010

Figur 2. Åldersstandardspecifik incidens per 100 000 för kolon- och rektalcancer i Sverige 2006–2010

Figur 3. Åldersstandardiserad mortalitet per 100 000 för kolon- och rektalcancer i Sverige 1997–2010

Figur 4. Relativ 5–årsöverlevnad för kolon- och rektalcancer i Sverige
1964–2012

Figur 5. Total- och 5-årsprevalens av kolorektal cancer i Sverige 1980–2009

Referenser

The Globocan Project

Socialstyrelsens statistikdatabas 

Projektet Nordcan