MENY

Gällande vårdprogram tjock- och ändtarmscancer

Korrigeringar i kapitel 16 2016-03-15

2. Mål med vårdprogrammet

Detta är det andra svenska nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer. Det övergripande målet för detta vårdprogram är att ge en gemensam grund för handläggning av patienter med misstänkt eller bekräftad tjock- eller ändtarmscancer, så att variationer mellan olika landsting och sjukhus minimeras.

I de årliga rapporterna från Svenska Kolorektalcancerregistret går det att följa hur rekommendationer i vårdprogrammet följs på olika sjukhus och regioner i förhållande till uppsatta mål. Även tidsförloppen vid implementering av nya rekommendationerkan utläsas. Exempel är andel patienter som handläggs vid multidisciplinär terapikonferens (MDK), hur stor andel som genomgår adekvat preoperativ staging och hur stor andel som erhåller postoperativ adjuvant kemoterapi. Man kan här också utläsa de direkta kirurgiska och onkologiska resultaten och jämföra med uppsatta mål. Exempel här är andel lokalt radikalopererade, 30 dagars mortalitet, 3- och 5-års överlevnad samt andel lokalrecidiv inom 3 år. Utifrån målen får varje enskild klinik poäng för ett antal nyckelvariabler. Poängen är inte viktade på något sätt och kan därför inte läggas samman till någon totalsumma och kan därför inte heller användas att ranka kliniker sinsemellan. Se också kapitel 17 och kapitel 18.

För ekonomiska, organisatoriska och strukturella konsekvenser hänvisas till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tjock– och ändtarmscancersjukvård.