MENY

Gällande vårdprogram tjock- och ändtarmscancer

Korrigeringar i kapitel 16 2016-03-15

16. Underlag för nivåstrukturering

Sammanfattning

  • Lågvolymsenheter bör sluta operera rektalcancer.
  • Professionen har definierat och bör tillämpa behovs– och kompetensstyrd regional nivåstrukturering.
  • Ytterligare nationell nivåstrukturering med koncentration till ännu färre enheter är under utredning avseende dels omfattande kirurgi i bäckenet och dels cytostatikabehandling i bukhålan.

16.1 Genomförd nationell nivåstrukturering

Rektalcancer handläggs idag vid kolorektalkirurgiska enheter med höga eller medelhöga patientvolymer, medan de flesta enheter med låga patientvolymer som tidigare bedrev rektalcancerkirurgi har upphört med detta. Hur stor volym som krävs är inte känt och varierar säkerligen på grund av erfarenhet, hur många engagerade och så vidare men reduktionen av antalet enheter har genomförts odramatiskt eftersom det blev uppenbart för alla involverade enheter att ett tillräckligt omfattande patientunderlag är nödvändigt för att kunna erbjuda adekvat kompetens, en god och komplett vårdkedja och MDK före och efter kirurgi med alla relevanta specialiteter representerade. Dessutom var antalet patienter per enhet så få vid vissa enheter att vårdkvaliteten inte kunde utvärderas i det Svenska kolorektal–cancerregistret (SCRCR). Därutöver ökar deltagande i kliniska studier om enheterna inte är alltför små.

16.2 Behovs– och kompetensstyrd regional nivåstrukturering

Kvarvarande kolorektalenheter har i många fall ytterligare nivåstrukturerat verksamheten till flerspecialitetsingrepp alternativt till färre enheter för vissa tillstånd, t ex för patienter med:

  • lokalt avancerad koloncancer, t ex med överväxt på duodenum
  • ytlig cancer i rektum som opereras med TEM–teknik (Transanal Endoskopisk Mikrokirurgi)
  • distal lokalt avancerad rektalcancer med överväxt på levatorerna där plastikkirurgiskt rekonstruktionsbehov med lambå är indicerad
  • lokalt avancerad rektalcancer, t ex med överväxt på sacrum eller prostata
  • vid primärtumör eller tumörrecidiv med peritoneal carcinos och med möjlighet att utföra deperitonealiseringskirurgi med ev. multiorganresektioner och efterföljande cytostatikabehandling i bukhålan.

16.3 Planerad nationell nivåstrukturering och ytterligare koncentration

I maj 2011 slöt regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, en överenskommelse om att landstingen ska påbörja arbetet med en nivåstrukturering på nationell nivå för sällsynta och särskilt svårbemästrade cancersjukdomar. I och med att diagnostik och behandling av patienter med kolorektal cancer förändras och blir alltmer komplex ställs krav på koncentration av ovanliga och komplicerade åtgärder både från patienter och i betänkandet "En nationell cancerstrategi för framtiden" (SOU 2009:11). Sveriges Kommuner och Landsting har i en rapport från uppdraget om nationell samordning av delar av den högspecialiserade cancervården sammanfattat sjukdomar och åtgärder som bör bedömas för nationell nivåstrukturering. Underlag har tagits fram genom diskussion i regionala cancercentrum och enkät till nationella vårdprogramgrupper och de nationella kvalitetsregistrens styrgrupper. För tjocktarms- och ändtarmscancer definieras att de åtgärder som behöver belysas nationelltär: behov av omfattande kirurgi i bukhålan/bäckenet och cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi för behandling av cancer i bukhinnan (CRS/HIPEC). Beslutsrekommendation för sistnämnda föreläggs landstingen i februari 2016.

Även patientföreningar efterfrågar ökad nivåstrukturering för att säkerställa kompetens och erfarenhet hos behandlande läkare och övrig personal liksom till exempel bilddiagnostik.

 

Referenser

En nationell cancerstrategi för framtiden SOU 2009:11.

Nivåstrukturerad cancervård – för patienternas bästa. En rapport från uppdraget om nationell samordning av delar av den högspecialiserade cancervården. Sveriges Kommuner och Landsting. 11 september 2013. ISBN 978–91–7164–977–5.

Koloncancer. Nationell kvalitetsrapport för 2014 från det Svenska Kolorektalcancerregistret. ISBN 91-89048-58-X..

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för 2014  från det Svenska Kolorektalcancerregistret. ISBN  91-89048-59-8.