Forskning på analcancerregistret

Här finns information om forskning med stöd av svenska analcancerregistret, samt om hur du går tillväga för att begära ut data i forskningssyfte.

Forskningen ska ske på ett transparent och så rättvist sätt som möjligt. Vill du ansöka om datauttag ska du följa stegen nedan.

Ansökan om datauttag

1. Skicka följande information per e-post

till delregisterhållare Anders Johnsson, anders.johnsson@med.lu.se:

  • Namn på ansvarig forskare (disputerad är ett krav)
  • Hypotes
  • Vetenskaplig frågeställning
  • Önskat uttag (generell beskrivning; du behöver inte ange varje enskild variabel i detta skede)

2. Sökande får återkoppling inom 30 dagar

Delregisterhållare vidarebefordrar forskningsförfrågan till alla deltagare i registrets ledningsgrupp och återkopplar till sökanden inom 30 dagar.

3. Ansök om etikprövning

Etikprövning - så går det till, Etikprövningsmyndigheten

4. Fyll i forskningsansökan

Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskning (pdf, nytt fönster)

5. Skicka ifylld ansökan tillsammans med godkänt etiktillstånd

till Regionalt cancercentrum norr, Norrlands universitetssjukhus, 901 58 Umeå

E-post: rccnorr@regionvasterbotten.se

6. Forska på!

Godkännande av ett forskningsprojekt i analcancerregistret gäller under två år och återrapport till ledningsgruppen är obligatorisk.

Godkända forskningsprojekt

  • Salvagekirurgi efter radiokemoterapi av analcancer 2015–2020. Huvudsökande: Pamela Buchwald
  • Analcancer i Sverige 2015–2019. Implementering av riktlinjer, strukturella förändringar och tidiga resultat. Huvudsökande: Anders Johnsson