Till regionspecifikt innehåll

Analcancer

Analcancer är en ovanlig sjukdom och utgör ungefär 1–2 procent av alla tumörer i mag-tarmkanalen. I Sverige drabbas omkring 200 personer per år och incidensen ökar svagt. Sjukdomen är vanligast i åldrarna 65–70 år och är vanligare hos kvinnor än hos män.

Den vanligaste typen av analcancer är skivepitelcancer, och det är endast denna form som omfattas av kvalitetsregister och vårdprogram.

En starkt bidragande orsak till skivepitelcancer i analregionen är HPV-infektion. Vaccination mot HPV ges till alla flickor i årskurs fem. Från hösten 2020 kommer även pojkar att vaccineras mot HPV.

Behandling i syfte att bota kan ges till cirka 80 procent av patienterna. Det innebär strålbehandling under drygt fem veckor och samtidig cytostatikabehandling.

Femårsöverlevnaden vid analcancer är omkring 70 procent. Överlevnaden är dock sämre hos män än hos kvinnor.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Analcancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar både en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp och ett sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk inom analcancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk

Analcancer i Stockholm

Kurativt syftande behandling av analcancer är nationellt nivåstrukturerad via RCC i Samverkan. Primär onkologisk behandling ges i Uppsala, Umeå, Göteborg och Lund. För stockholmspatienter innebär detta oftast behandling i Uppsala. De patienter som blir aktuella för kurativt syftande kirurgi (”salvage-kirurgi”) opereras i antingen Göteborg eller Malmö.

För analcancer finns såväl ett nationellt vårdprogram som ett standardiserat vårdförlopp.

Länk till Nationellt vårdprogram analcancer, Kunskapsbanken

I syfte att underlätta utredning för patienter och vidare kontakt med de nationella behandlingsenheterna är Karolinska Universitetssjukhuset regional analcancernod. Detta innebär att alla vårdgivare i Region Stockholm kan remittera patienter med välgrundad misstanke om analcancer till kolorektalmottagningen NKS (Take Care: S Kolorektal kir GI ca Mott) för bedömning och vidare utredning enligt nationellt vårdprogram och SVF.

Dock skall samtliga kirurgiska enheter i regionen fortsatt kliniskt undersöka och biopsera misstänkta anala lesioner före remiss till Karolinska Universitetssjukhuset.

Vårdgivare kan vid behov nå kolorektalkirurg på Karolinska på telefonnummer 0739-66 13 76 under kontorstid. Premaligna förändringar (AIN) ska inte handläggas vid analcancernoden, Karolinska Universitetssjukhuset.
Såväl onkolog som kirurg från Karolinska Universitetssjukhuset deltar vid den nationella multidisciplinär analcancerkonferensen på fredagar.

Uppföljning efter genomgången behandling vid nationell behandlingsenhet kommer fortsättningsvis ske vid Karolinska Universitetssjukhuset enligt principen att onkologiskt behandlade patienter följs av onkolog och kirurgiskt behandlade patienter av kirurg.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • Stark malignitetsmisstanke vid klinisk undersökning
 • Initialt förmodad godartad anal eller perianal förändring som kvarstår oförändrad efter fyra veckor trots riktad behandling
 • Nytillkomna eller förändrade anala symtom utan annan uppenbar förklaring hos följande riskgrupper:
  HIV-positiva
  Män som har sex med män
  Immunsupprimerade personer
  Personer som har eller har haft HPV-relaterad genital in situ eller invasiv neoplasi
 • Histopatologiskt fynd talande för analcancer

 

Regional patientprocessledare

Anders Johnsson

regional processledare analcancer

Skånes universitetssjukhus, Lund