MENY

Gällande vårdförlopp testikelcancer

Fastställd av SKL:s beslutsgrupp 2016-10-24

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Misstanke

Följande ska föranleda misstanke:

 • palpabel knöl i testikeln (ger omedelbart välgrundad misstanke och ska remitteras till utredning, se Utredning och beslut om behandling)
 • förändring av storlek eller konsistens på testikel
 • smärta, obehag eller tyngdkänsla i testikel utan annan uppenbar förklaring
 • misstänkt bitestikelinflammation där symtomen kvarstår efter tre veckor trots behandling
 • nytillkommen bröstkörtelförstoring utan annan uppenbar förklaring.

Vid misstanke ska följande utföras:

 • klinisk undersökning med grundlig undersökning av testiklarna
 • nytillkommen bröstkörtelförstoring utan annan uppenbar förklaring: beta-hCG (humant choriongonadotropin).

Vid kvarstående misstanke eller oklara fynd ska patienten remitteras till ultraljud (filterfunktion).

Observera: Vid radiologiska eller kliniska tecken på omfattande metastasering eller vid mycket höga tumörmarkörnivåer (AFP (alfa-fetoprotein) och hCG) ska regionansvarig onkolog kontaktas omgående och patienten ska handläggas akut.

Remiss till filterfunktion (ultraljud)

Remissen ska innehålla följande:

 • anamnes, ange särskilt
  • symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke
  • företagen utredning
  • eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • kontaktuppgifter till patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Filterfunktion

Filterfunktionen utgörs av ultraljudsundersökning av testiklarna.

Välgrundad misstanke – kriterier för start av utredning enligt standardiserat vårdförlopp

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • palpabel knöl i testikeln
 • testikeltumör påvisad vid bilddiagnostik
 • förhöjt AFP som inte förklaras av leversjukdom
 • förhöjt beta-hCG
 • histopatologiskt fynd talande för germinalcellscancer.

Remiss till utredning vid välgrundad misstanke

Remissen ska innehålla

 • anamnes, ange särskilt
  • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  • företagen utredning
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • kontaktuppgifter till patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Kommunikation och delaktighet

Den som remitterar till utredning (vid välgrundad misstanke) ska informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer. 

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Informationen ska ges vid ett fysiskt möte om man inte kommit överens om annat.