MENY

Gällande vårdförlopp testikelcancer

Fastställd av SKL:s beslutsgrupp 2016-10-24

Indikatorer för uppföljning av standardiserat vårdförlopp

Ledtider för nationell uppföljning

Vid radiologiska eller kliniska tecken på omfattande metastasering eller vid mycket höga tumörmarkörnivåer ska regionansvarig onkolog kontaktas omgående och patienten ska handläggas akut. Nedanstående ledtider gäller övriga patienter.

Följande ledtider används för nationell uppföljning av det standardiserade vårdförloppet.

Från

Till

Tid  

Beslut välgrundad misstanke

Besök hos onkolog för upprepad stadieindelning, expektans eller information om adjuvant behandling (detta besök kodas som Start av första behandling, annan)

34 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, läkemedel*

31 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, strålbehandling*

38 kalenderdagar

*Gäller vid spridd sjukdom.

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ingående ledtider. Syftet med sammanställningen är att göra processen överskådlig, men landstingen har endast i uppgift att följa den ledtid som anges under Ledtider för nationell uppföljning.

Från

Till

Tid  

Misstanke                                    

Beslut välgrundad misstanke eller ej

5 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

1 kalenderdag

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

Första besök i specialiserad vård (block A)

5 kalenderdagar

Första besök i specialiserad vård (block A)

Orkidektomi (block C)                

7 kalenderdagar

Orkidektomi (block C)

MDK (block D)

10 kalenderdagar

MDK (block D)         

Information om diagnos/utredningsresultat (block E)

1 kalenderdag

Information om diagnos/utredningsresultat (block E)

Besök hos onkolog för upprepad stadieindelning, expektans eller information om adjuvant behandling*

10 kalenderdagar

Information om diagnos/utredningsresultat, spridd sjukdom (block E)

Start av första behandling, läkemedel

7 kalenderdagar

Information om diagnos/utredningsresultat, spridd sjukdom (block E)

Start av första behandling, strålbehandling

14 kalenderdagar

*Detta besök kodas som Start av första behandling, annan.

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av det standardiserade vårdförloppet.

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för testikelcancer”

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp som fått diagnosen testikelcancer

Andel patienter av de som fått diagnosen testikelcancer som anmälts till standardiserat vårdförlopp

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt det nationella vårdprogrammet:

Indikator

Målvärde

Täckningsgrad för primärregistrering

> 95 %

Andel av spermienedfrysningar som skett före orkidektomi

> 60 %

Andel av intermediär och dålig prognosgrupp som behandlas på regionsjukhus

> 90 %

Behandlingsstart inom 10 dagar för intermediär och dålig prognosgrupp som behandlas på regionsjukhus (de svårast sjuka)

> 75 %

Femårsöverlevnad

> 97 %