MENY

Gällande vårdprogram skelett- och mjukdelssarkom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-11-22

11. Uppföljning

Syftet med uppföljningen är att diagnostisera behandlingsbara recidiv, eventuella biverkningar, följa upp rehabiliteringsinsatser och ge patienten stöd i återgång till vardag och arbetsliv. I recidivsituationen finns evidens för att vissa patienter gagnas av aggressiv kirurgisk behandling varför det är av största vikt att de diskuteras vid MDK (54). 

Uppföljningsintervallen baseras på återfallsmönster för olika sarkomtyper och malignitetsgrader (14, 23, 55). Den totala uppföljningstiden sträcker sig över flera år. De rekommenderade uppföljningsintervallen bygger på klinisk erfarenhet. 

Rapportering till det nationella kvalitetsregistret är av största vikt vid dessa sällsynta tumörer.

Barn med osteosarkom, Ewings sarkom och mjukdelssarkom behandlas och följs huvudsakligen inom kliniska studier eller behandlingsprotokoll. Vid 18 års ålder remitteras patienten till vuxenonkolog (1). 

För mer information, se SALUB (56).

11.1 Mjukdelssarkom

Rekommendationer (++) 

 • Patienter med mjukdelssarkom bör följas upp av läkare med kunskap om och erfarenhet av sarkom. 
 • All uppföljning rapporteras till nationella kvalitetsregistret för sarkom.
 • Uppföljningsintervall höggradiga sarkom:
  • År 1–3         var 3:e månad 
  • År 4 och 5   2 gånger per år
  •  > 5 år         1 gång årligen – upp till 10 år
 • Uppföljningsintervall låggradiga sarkom:
  • År 1–5         2 gånger per år
  • > 5 år          1 gång årligen – upp till 10 år
 • Undersökningsrutiner (gäller såväl hög- som låggradiga sarkom):
  • Fysikalisk undersökning. Vid behov komplettering med MRT.
  • Radiologisk undersökning av lungorna, vid behov med
     kompletterande DT. 

Rutinmässig MRT för att diagnostisera lokalrecidiv har inte visats gagna patienten (23).Vissa primärbehandlingar kräver specialundersökningar i samband med uppföljningar. 

För seneffekter hos barn, se det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer.

11.2 Skelettsarkom

Rekommendationer (++)

 • Patienter med skelettsarkom bör följas upp av läkare med kunskap om och erfarenhet av sarkom. 
 • All uppföljning ska rapporteras till nationella kvalitetsregistret för sarkom.
 • Uppföljningsintervall höggradiga sarkom:
  • År 1–3          var 3:e månad
  • År 4 och 5    2 gånger per år
  • > 5 år           1 gång årligen – upp till 10 år
 • Uppföljningsintervall låggradiga sarkom:
  • År 1–5          2 gånger per år
  • > 5 år           1 gång årligen – upp till 10 år
 • Undersökningsrutiner (gäller såväl hög- som låggradiga sarkom):
  • Fysikalisk undersökning. 
  • Konventionell röntgenkontroll av den tidigare primärtumörens lokal.
  • Radiologisk undersökning av lungorna, vid behov med kompletterande DT.

Vissa primärbehandlingar kräver specialundersökningar i samband med uppföljningar. Patienterna har ofta fått intensiva behandlingar och följs med fördel även på seneffektsmottagningar. 

För seneffekter hos barn, se det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer