MENY

Standardiserat vårdförlopp buksarkom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2017-10-31.

Utredning och beslut om behandling

Utredningsförlopp

Block A

Block B

Block C

Planering av utredning, ev. vid MDK

 

Anamnes och klinisk undersökning inkl. nutritions- och riskbedömning 

Ev. kompletterande bilddiagnostisk utredning

Ev. vävnadsbunden diagnostik i samråd med sarkomspecialist

 MDK med sarkomkompetens

 

                                          

Resultat av utredningarna i block A och B

Åtgärd

Bekräftad eller icke utesluten sarkomdiagnos

Block C (MDK) utförs följt av behandlingsbeslut tillsammans med patienten

Sarkomdiagnos utesluten

Det standardiserade vårdförloppet avslutas och patienten remitteras ev. till relevant enhet för utredning.

Multidisciplinär konferens (MDK)

Följande funktioner med sarkomkompetens ska medverka vid MDK för behandlingsrekommendation (block C):

  • onkolog 
  • kirurg
  • radiolog
  • patolog
  • andra specialister vid behov
  • kontaktsjuksköterska
  • koordinatorsfunktion.

Klassifikation och beslut om behandling

Beslut om behandlingsrekommendation ska fattas vid MDK. Sarkomen ska klassificeras enligt kvalitetsregistret för buksarkom. 

Behandlingsbeslut ska fattas tillsammans med patienten och tillsammans med närstående om patienten önskar det.

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård

Patienten ska tilldelas en namngiven kontaktsjuksköterska i samband med block B.

Kontaktsjuksköterskan ska arbeta enligt nationell arbetsbeskrivning vilket bl.a. innebär att ansvara för att Min vårdplan upprättas och uppdateras, samt för aktiva överlämningar. 

Kontaktsjuksköterskan ska vid behov kunna förmedla kontakt med

  • dietist
  • fysioterapeut
  • enhet för psykosocialt stöd.

Rehabilitering och palliativa insatser bör övervägas tidigt i sjukdomsprocessen, se det nationella vårdprogrammet för rehabilitering och det nationella vårdprogrammet för palliativ vård.

Patienter ska uppmanas att avstå från rökning samt vara måttfulla i sin alkoholkonsumtion före behandling, och erbjudas professionell hjälp att klara detta.  

Kommunikation och delaktighet

Alla beslut om utredning och behandling ska ske i samråd med patienten, och även med de närstående om patienten önskar. Patienter ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patienten ska informeras i enlighet med patientlagen (kapitel 3), vilket bl.a. innebär att ge information om vilka behandlingsstrategier som kan vara aktuella och vilken strategi man rekommenderar, inklusive behandlingens syfte och biverkningar. 

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen.