MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram peniscancer

Förutom att ge rekommendationer är syftet med detta nationella vårdprogram att definiera mål och kvalitetsindikatorer. Rekommendationerna i vårdprogrammet överensstämmer i stor utsträckning med de europeiska riktlinjerna. Vårdprogrammet gäller för peniscancer av skivepitelursprung.

Det nationella vårdprogrammet för peniscancer fastställdes av Regionala cancercentrum i samverkan i maj 2019.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.

Förändringar jämfört med tidigare version

Den senast reviderade versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande förändringar:

 • Reviderat TNM, se avsnitt 6.3 Klassificering av tumören
 • Regionaliserad utredning och behandling
 • Multidisciplinär konferens (MDK) för samtliga fall inklusive PeIN (penil intraepitelial neoplasi)
 • Fortsatt tonvikt på organbevarande kirurgi
 • Rekommendationer kring dermatologiska behandlingsalternativ, se avsnitt 9.3.2. Övrig kirurgisk samt medicinsk eller dermatologisk behandling av penil intraepitelial neoplasi (PeIN)
 • Fortsatt tonvikt på minimalinvasiv lymfkörteldiagnostik
 • Fortsatt fokus på neoadjuvant och adjuvant onkologisk behandling samt tempo vid insättande av behandling 
 • Multidisciplinärt omhändertagande, omvårdnadsaspekter, rehabilitering och patientinformation
 • Revision av nomenklatur av carcinoma in situ.
 • Revision av kapitlet för rehabilitering inklusive ansvarsområden

Vårdprogrammet kommer att ses över årligen.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regional medicinsk riklinje peniscancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Regional medicinsk riktlinje peniscancer (pdf), giltig t o m oktober 2020.


Faktaägare: Peter Kirrander, urolog, Universitetssjukhuset Örebro
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 15 oktober 2019