MENY

Gällande vårdprogram okänd primärtumör (CUP)

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-02-08

8. Multidisciplinär konferens

Det är av stor vikt att utredningen av CUP sker multidisciplinärt med patientansvarig läkare, kontaktsjuksköterska, röntgenolog, patolog och lämplig specialist som kan vara onkolog, kirurg eller internmedicinare. Adekvat kirurgisk kompetens ska konsulteras om det finns behov av ytterligare diagnostisering eller förbättrad stadieindelning samt vid oligometastasering.

MDK är önskvärt men om detta inte är möjligt, ska det finnas ett välfungerande samarbete med berörda parter. Sjukhusets ordinarie MDK-konferenser kan med fördel användas.

Om utredningen följer det standardiserade vårdförloppet för CUP ska patienten diskuteras vid MDK efter block B, alltså efter att klinisk undersökning, eventuella laboratorieprover, bilddiagnostisk undersökning och histopatologisk analys är genomförd. MDK ska fatta beslut om fortsatt utredning eller fastställa diagnosen och fatta beslut om behandlingsrekommendation. Denna MDK kan samordnas med befintliga MDK.

Vid denna MDK ska följande funktioner närvara:

  • utredande läkare
  • onkolog
  • patolog
  • radiolog
  • palliativmedicin
  • kirurg vid behov
  • kontaktsjuksköterska
  • koordinatorsfunktion