MENY

Gällande vårdprogram lungcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-04-09.

21. Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Som ett komplement till Nationella riktlinjer för lungcancervård har Socialstyrelsen tagit fram ett antal process- och resultatindikatorer, varav vissa är målförsedda. Syftet med indikatorerna är att standardisera uppföljningen av vården, vilket i sin tur är en förutsättning för jämförbarhet och en jämlik vård.

Angivna målnivåer är framtagna med en statistisk modell som anger 90:e percentilen av resultaten i riket, baserat på rapporterade data i det nationella lungcancerregistret för åren 2002-2009. Syftet med målsatta indikatorer är ”att väcka en diskussion kring nationellt gångbara målnivåer”. En fördel med den använda tekniken är att målnivåerna i någon mening är realiserbara, eftersom de tre ”bästa” landstingen de facto har uppnått dem. Nackdelar är att nivåerna drivs av extremvärden, och att de inte är värderade efter medicinsk relevans.

Arbetet med kvalitetsindikatorer och målnivåer fortsätter, men i dagsläget rekommenderas att man på landstingsnivå följer Socialstyrelsens rekommendationer om uppföljning. I nedanstående tabell redovisas såväl indikatorer som målnivåer, med en kort förklaring av de process- och resultatmått som motsvarar indikatorerna. För detaljer hänvisas till Socialstyrelsens dokument.

Nr

Indikator

Process/Resultatmått

Målnivå

1-1

1-årsöverlevnad efter lungcancer­diagnos

Andel patienter som är i livet ett år efter datum för lungcancerdiagnos uppdelat på stadium vid upptäckt

47 procent

1-2

3-årsöverlevnad efter lungcancer­diagnos

Andel patienter som är i livet tre år efter datum för lungcancerdiagnos uppdelat på stadium vid upptäckt.

24 procent

1-3

5-årsöverlevnad efter lungcancer­diagnos

Andel patienter som är i livet fem år efter datum för lungcancer-diagnos uppdelat på stadium vid upptäckt.

18 procent

1-4

Bedömning vid multidisciplinär konferens

Andel av alla patienter som är bedömda på multi­disciplinär konferens (MDT) inför primär behandling

74 procent

2-1

Andel dagligrökare i befolkningen

Andel personer i befolkningen som röker varje dag

Ingen fastställd målnivå

2-2

Lungcancer­incidens utifrån sjukdomsstadium vid upptäckt

Incidensen av lungcancer uppdelat på stadium vid upptäckt

Ingen fastställd målnivå

2-3

Deltagande i behandlings­studier

Andel patienter med lungcancer­diagnos som deltagit i någon form av strukturerad behandlings­studie

Ingen fastställd målnivå

2-4

Lungcancerfall bekräftade med vävnads­prov (cytologi eller histopatologi)

Andel lungcancerfall som bekräftats med vävnadsprov

99 procent

2-5

Användning av PET-DT inför kurativt syftande behandling

Andel patienter med icke-småcellig lungcancer som genom-går PET-DT inför start av kurativt syftande terapi

82 procent

2-6

Kurativt syftande radio­kemoterapi vid lungcancer

Andel patienter som får kurativt syftande radio-kemoterapi relaterat till stadium

Ingen fast­ställd målnivå

2-7

Kurativt syftande kirurgi vid lungcancer

Andel patienter med icke-småcellig lungcancer, stadium I-II, som får kurativt syftande kirurgi relaterat till stadium

79 procent

2-8

Adjuvant kemoterapi efter radikal kirurgi vid lungcancer

Andel radikalt opererade patienter som får adjuvant kemoterapi

Ingen fastställd målnivå

2-9

30-dagars­dödlighet efter lungcancer­kirurgi

Andel döda inom 30 dagar efter lungcancer­kirurgi

Ingen fast­ställd målnivå

2-10

Palliativ strål­behandling vid lungcancer i stadium IIIB och IV

Andel patienter med obotbar lungcancer (stadium IIIB och IV) som får torakal strålbehandling i palliativt syfte

22 procent

2-11

Palliativt syftande kemoterapi vid lungcancer

Andel lungcancer­patienter i stadium IIIB och IV och performance status 0, 1 eller 2 som får kemo­terapi i palliativt syfte

78 procent

2-12

Stent vid vena cava superior-syndrom

Antal patienter per 100 000 invånare som får behandling med stent vid vena cava superior-syndrom

Ingen fast­ställd målnivå

2-13

Hälsorelaterad livskvalitet

Generell och diagnosspecifik hälsorelaterad livskvalitet vid diagnostillfället samt ett år senare

Ingen fastställd målnivå