MENY

Gällande vårdprogram lungcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-04-09.

10. Behandling – inledning

Behandlingen av lungcancer har under senare år genomgått en stark utveckling. Effektivare stadieindelning med PET-DT och ultraljudsledd transbronkiell provtagning har ökat sannolikheten för att rätt patient får rätt behandling. Kirurgisk teknik har förfinats med bl.a. minimalt invasiv metodik och robotteknik väntar runt knuten. Införandet av adjuvant kemoterapi har medfört ökad chans till kuration. Strålbehandlingstekniken har utvecklats med effektivare dosplanering och större kunskap om kombinationseffekter med cytostatika, samt möjligheter till precisionsstrålbehandling vilket erbjuder ökad chans till bot för såväl patienter med lokalt avancerad sjukdom som patienter med lokaliserad sjukdom

Inom läkemedelsbehandlingen har det skett ett paradigmskifte med införandet av s.k. målriktad terapi, och identifiering av prediktiva molekylärbiologiska markörer skapar förutsättningar för en individuellt anpassad behandling – ännu så länge för ett fåtal men inom några år för kanske hälften av patienterna med avancerad sjukdom. Vi väntar dock ännu på det genombrott då vi med enbart läkemedelsbehandling kan bota patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer.

I de följande tre kapitlen om behandling lämnas rekommendationer för behandlingsprinciper, uppdelade på kirurgi, radioterapi och läkemedelsbehandling. Nya behandlingsprinciper gås igenom särskilt noggrant med referenser till vetenskaplig dokumentation. Det har inte varit vår ambition att skriva en ”kokbok” för behandling, och där det finns likvärdiga alternativ avseende t.ex. preparatval lämnar vi detta för konkretisering på regional nivå. Vi har heller inte haft för avsikt att redovisa ett ”regimbibliotek” för cancerbehandling – för detta finns särskilda projekt – utan att fastställa just generella behandlingsprinciper vid olika typer och stadier av lungcancer.

I ett avslutande, sammanfattande avsnitt summeras behandlingsrekommendationerna utgående från tumörstadium och patientens förutsättningar, snarare än från behandlingsmodalitet. Vi hoppas att detta upplägg ger förutsättningar för både snabb överblick och fördjupande kunskaper, och att behandlingsavsnittet sammantaget blir ett användbart professionellt beslutsstöd, samt ett underlag för konkretisering och prioritering i regionala riktlinjer och vårdprogram.