MENY

Gällande vårdprogram levercellscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-06-16

20. Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Angivna indikatorer korrelerar till kvalitet enligt vårdprogramgruppen, genom att mäta vårdprocess och resultat. De indikatorer som valts, är kopplade till variabler som registreras i det nationella kvalitetsregistret (SweLiv).

20.1. Täckningsgrad 

Mått: Andel som finns registrerade i SweLiv i jämförelse med fall som anmälts till cancerregistret. Måltal: > 90 % täckningsgrad för föregående år i årsrapport från SweLiv. 

Kommentar: En hög täckningsgrad gentemot cancerregistret är förutsättning för att data i registret skall vara valida. Måltal uppnåddes för 2013 i 4 av 6 regioner.

20.2 Tid från remiss till beslut om behandling 

Mått: Antal dagar från remissankomst till datum för beslut angående behandling. Måltal: Beslut om behandling inom 3 veckor i 75 %.

Kommentar: En strukturerad remiss och utredning bör möjliggöra kortare ledtid och kort ledtid bör minska patientens ovisshet och oro. 

20.3 Överlevnad 

Mått: Relativ överlevnad beräknad efter diagnosdatum, för samtliga, för potentiellt kurativt behandlade (leverresektion, ablation, samt transplantation) samt för de palliativt behandlade.

Måltal: Relativ ettårsöverlevnad överstigande 90 % efter potentiellt kurativ behandling, samt 50 % efter diagnos för aktivt palliativt behandlade. Relativ femårsöverlevnad efter diagnos > 15 % för hela gruppen av HCC, och > 40 % för den sammanlagda gruppen som behandlats med leverresektion, ablation, samt transplantation. 

20.4 Andel HCC, detekterad vid surveillance, som planeras för kurativt syftande behandling. 

Mått: Andel av de patienter där HCC upptäcks vid surveillance, som planeras för potentiellt kurativ behandling (resektion, ablation eller transplantation).

Måltal: 50 % av surveillanceupptäckt HCC skall vara möjlig att planera för kurativ behandling.

Kommentar: En hög andel kurativt behandlade är en förutsättning för framgångsrikt surveillancearbete.