MENY

Gällande vårdprogram levercellscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-06-16

2. Mål med vårdprogrammet

  • Att öka andelen som behandlas med kurativt syftande behandling, genom förbättrad surveillance av riskgrupper och tidig behandling för förlängd överlevnad.   
  • Att ge förutsättningar för likartade indikationer för olika behandlingsformer, för en mer likvärdig evidensbaserad vård för ökad överlevnad och bästa hälsorelaterade livskvalitet. 
  • Att ge anvisningar för diagnostik, behandling och nivåstrukturering, vilket kräver tydliga remissvägar inom regionerna och till transplantationsenheterna. Det nationella vårdprogrammet måste brytas ner till regionala och lokala vårdprogram.